Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Rychtal, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 406) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189)

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

-          otwarty dostęp do rejestru;

-          wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.

 

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych  w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 

Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.