Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Zgodnie § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia /Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zmianami/ :

-          § 3  Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym  na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanie do przepisów art. 195  §  1 Kodeksu Pracy.

-          § 3a  O zawarciu umowy, o której mowa w  § 3, pracodawca zawiadamia wójta /burmistrza, prezydenta miasta/właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. 

 

W związku z wejściem w życie od dnia  1 września 2012 r.  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206) nastąpiły istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

Przede wszystkim przebudowana została struktura szkolnictwa zawodowego.
W zreformowanym systemie nie funkcjonują już dwuletnie szkoły zawodowe - wszystkie szkoły zawodowe realizują jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie
w wysokości:

-          w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym
36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

-          w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. 

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomocde minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) .

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

-          pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

-          młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Zgodnie z art. 70 b ust. 7 dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

-          kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

-          kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

-      kopia świadectwa pracy,

-          kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

-          zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

-          formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dodatkowo - kopie sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych (zamknięte lata podatkowe) sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości - składają tylko te podmioty, które są do tego zobowiązane na podstawie ustawy o rachunkowości czyli:
a)      spółki handlowe i osobowe, w tym w organizacji, a także inne osoby prawne,
b)      osoby fizyczne, sp. cywilne i sp. jawne osób fizycznych, sp. partnerskie, spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w PLN 1.200.000 €.

Załączniki

zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o dofinansowanie (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Instrukcja (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz infomacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (261.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Jaworska
Data wprowadzenia:2012-09-06 13:30:23
Opublikował:Monika Jaworska
Data publikacji:2012-09-06 13:35:38
Ostatnia zmiana:2012-11-22 12:41:33
Ilość wyświetleń:1553
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij