Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Informacja dla osób niepełnosprawnych

I N F O R M A C J A

dla wyborcy niepełnosprawnego

Wójt Gminy Rychtal w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. zgodnie z art. 37a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) informuje:

1.        Na terenie Gminy Rychtal niżej wymienione lokale obwodowych komisji wyborczych zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

·          Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Rychtalu– siedziba: Ośrodek Kultury, ul. Ogrodowa 12, Rychtal

·          Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Wielkim Buczku – siedziba: Szkoła Podstawowa, Wielki Buczek 6b.

2.        Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Rychtal, pok.10 , w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie o którym mowa w pkt 1.

3.        Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy Rychtal, pok. 1 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, do 14 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

4.        Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

5.        Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011r. Do wniosku załącza się: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem; kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku lub na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać w Urzędzie Gminy Rychtal, pok. 2 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, gdzie można pobrać również druki wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa. W/w druki dostępne są także na stronie internetowej http://rychtal.nowoczesnagmina.pl.  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 78 16 823.

6.        Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi gminy do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011r.: ustnie, pisemnie, telefaksem, w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Wzór zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Rychtal oraz na stronie internetowej  http://rychtal.nowoczesnagmina.pl.   Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Do celów głosowania korespondencyjnego Wójt Gminy Rychtal wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Rychtalu – siedziba: Ośrodek Kultury, ul. Ogrodowa 12, Rychtal.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, w skład którego wchodzą: koperta zwrotna; karta lub karty do głosowania; koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej "kopertą na kartę do głosowania"; instrukcja głosowania korespondencyjnego; nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał ich przesłania; oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 78 16 823.

7.        Ponadto wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

·          właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

·         lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

·         warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o którym mowa w art. 27 § 1;

·                         terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

·         komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

·                         warunkach oraz formach głosowania.

W/w informacje przekazuje Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy w godzinach pracy urzędu – kontakt telefoniczny - 62 78 16 823. Informacje, te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

 

                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy

 

Rychtal, dn. 08 września 2011r.                                                                                                                                                                    /-/ Czesław Balcerzak

Metadane

Źródło informacji:Ewelina Wodnik-Słupianek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewelina Wodnik-Słupianek
Data wprowadzenia:2011-09-09 15:12:42
Opublikował:Ewelina Wodnik-Słupianek
Data publikacji:2011-09-09 15:13:05
Ostatnia zmiana:2011-09-09 15:13:10
Ilość wyświetleń:1147
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij