Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Statuty Sołectw

 

UCHWAŁA  NR IV/26/2003

RADY  GMINY  RYCHTAL

Z  DNIA 29 stycznia 2003r.

                       

 

 

 

 

w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Rychtal 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz..1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:

 

 

 

                                                                        § 1

 

 

Nadaje się Statuty Sołectwom  z terenu Gminy Rychtal, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

 

 

- Statut Sołectwa Darnowiec                                 - załącznik Nr 1

- Statut Sołectwa Drożki                                        - załącznik Nr 2

- Statut Sołectwa Krzyżowniki                              - załącznik Nr 3 

- Statut Sołectwa Proszów                                   - załącznik Nr 4

- Statut Sołectwa Rychtal                                     - załącznik Nr 5

- Statut Sołectwa Sadogóra                                  - załącznik Nr 6

- Statut Sołectwa Skoroszów                                - załącznik Nr 7

- Statut Sołectwa Stogniewice                              - załącznik Nr 8

- Statut Sołectwa Wielki Buczek                          - załącznik Nr 9

- Statut Sołectwa Zgorzelec                                  - załącznik Nr 10

 

                                                                        § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                        § 3

 

Uchwala wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

  

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                    Adam Bakalarz

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2003

                                                            Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia  2003 r.

 

Statut Sołectwa Darnowiec

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§   1

Sołectwo Darnowiec jest jednostką pomocniczą gminy Rychtal.

 

§   2

Statut określa organizację i zakres działania sołectwa w tym :

1.       nazwę i obszar sołectwa,

2.       zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

3.       organizację i zadania organów sołectwa,

4.       zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.       zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Rychtal nad działalnością sołectwa,

6.       zasady korzystania z mienia,

7.       gospodarkę finansową sołectwa.

§   3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.       Gminie – należy przez to rozumieć  gminę Rychtal,

2.       Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rychtal,

3.       Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy  Rychtal,

4.       Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rychtal,

5.       Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną  w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy,

6.       Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.

 

§   4

Sołectwo obejmuje obszar wsi Darnowiec.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

§   5

1.       Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady.

2.       Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.

§   6

1.       Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w siedzibie Sołectwa w terminie  i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta.

2.       Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3.       Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady. W przypadku rezygnacji, śmierci Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybory zarządza się w terminie 1 miesiąca od daty zdarzenia.

4.       Zarządzenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w terminie 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego.

5.       Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

6.       O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§   7

1.W celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3

   osobową komisję skrutacyjną.

2.Do zadań komisji należy :

a.      rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b.      obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

c.      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyborów.

3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do

   Rady Sołeckiej.

§   8

Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

§   9

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§   10

1.       Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przewodniczący komisji, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2.       W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów  i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

3.       Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§   11

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.

§   12

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we

   wszystkich sprawach określonych w § 26 za wyjątkiem rozstrzygnięć  w

   indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

a.       wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

b.       wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

 

§   13

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli

   działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie może

   wyłaniać specjalne komisje.

2.Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa  w ust.

   1, określa precyzyjnie jej zadania.

3.Komisje, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego  w ust.

   2, są uprawnione do :

c.       żądania wyjaśnień,

d.       przeglądania dokumentów,

e.       przeprowadzania oględzin.

 

§   14

Do udziału w Zebraniu Wiejskim prawo mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 

§   15

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa :

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu

   Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,

4/ żądania utrwalenia w protokole czynności wymienionych w pkt. 1-3,

5/ udziału w głosowaniu,

6/ zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach

  Sołectwa.

§   16

1.O ile niniejszy Statut stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez

   Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie :

a.      z własnej inicjatywy,

b.      na żądanie organów Gminy,

c.      na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

 

§   17

1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2.Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek

   Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3.W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego       

   i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom

   Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

 

§   18

1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :

a.      kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b.      udzielaniu głosu poza kolejnością,

c.      odebraniu głosu,

d.      zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

e.      żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie

   wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

§   19

1.Sołtys lub osoby, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad

   Zebrania Wiejskiego.

2.Obsługę techniczno – biurową Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej sprawuje

   pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

 

§   20

O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, to uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących osób uprawnionych.

 

§   21

1.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone

   przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2.Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

a.      przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

b.      wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.      gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d.      wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.Sołtys uczestniczy w pracach Rady z urzędu.

4.Sołtys może zabierać głos na sesjach Rady, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§   22

1.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2.Rada Sołecka składa się z  5 osób.

3.Wspomaganie Sołtysa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności :

a.      zastępowanie Sołtysa na podstawie jego pisemnego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 17-19 i 21 ust. 1 i 2,

b.      zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

c.      upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie,

d.      wypracowywanie opinii Sołtysa o których mowa w § 26.

 

§   23

1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed

   Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed

   upływem kadencji, jeżeli :

a.      nie wykonują swoich obowiązków,

b.      naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.      dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

   zainteresowanego.

3. Do odwołania stosuje się przepisy § 5 ust. 2.

§   24

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§   25

Rada może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

 

§   26

1.Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego

   mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2.Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy przez :

1/ opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących :

a/  studium uwarunkowań oraz zmiany planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy dotyczących Sołectwa,

b/ uchwalanych przez Radę programów gospodarczych dotyczących

    Sołectwa,

2/ inicjowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej

   oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych,

3/ zarządzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym.

 

ROZDZIAŁ V

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów Sołectwa

 

§   27

1.       Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada.

2.       Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest za pomocą Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów : zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

§   28

1.       Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich podjęcia – uchwały, wnioski, opinie Zebrania Wiejskiego.

2.       Rada wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia wskazując naruszenie prawa oraz termin rozpatrzenia sprawy.

3.       W przypadku nie rozpatrzenia sprawy lub nie usunięcia naruszenia prawa przez Zebranie Wiejskie, Rada stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady korzystania z mienia

 

§   29

1.       W celu realizacji zadań statutowych Sołectwo można wyposażyć w majątek.

2.       Mienie podlegające przekazaniu określa Wójt.

 

§   30

Nieruchomości przekazywane są Sołectwu na jego wniosek w zwykły zarząd.

 

 

§   31

1.Korzystanie z przekazanego mienia odbywa się w ramach zwykłego zarządu.

2.Zakres zwykłego zarządu obejmuje :

a.      utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

b.      załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia.

c.      Wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

3.Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie

   szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego

   mienia i jego ochrona.

§   32

1.Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód Gminy.

2.Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez

   Sołectwo w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§   33

1)       Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2)       Dochody realizowane przez Sołectwo wchodzą w skład dochodów budżetu Gminy.

3)       Wydatki dokonywane przez Sołectwo, wchodzą w skład wydatków budżetu Gminy, w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4)       W ramach dochodów i wydatków, Sołectwo obowiązane jest przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy.

5)       Do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać skarbnikowi gminy wnioski do projektu budżetu.

6)       Obsługa finansowa oraz merytoryczna Sołectwa prowadzona jest przez Urząd.

7)       Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy raz w roku.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§   34

1. Zmiany Statutu Sołectwa wymagają podjęcia uchwały przez Radę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/2003

                                                            Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia  2003 r.

 

Statut Sołectwa Drożki

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§   1

Sołectwo Drożki jest jednostką pomocniczą gminy Rychtal.

 

§   2

Statut określa organizację i zakres działania sołectwa w tym :

1.  nazwę i obszar sołectwa,

2.  zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

3.  organizację i zadania organów sołectwa,

4.  zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.  zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Rychtal nad działalnością sołectwa,

6.  zasady korzystania z mienia,

7.  gospodarkę finansową sołectwa.

§   3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.Gminie – należy przez to rozumieć  gminę Rychtal,

2.Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rychtal,

3.Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy  Rychtal,

4.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rychtal,

5.Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną  w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy,

6.Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.

 

§   4

Sołectwo obejmuje obszar wsi Drożki.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

§   5

1.   Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady.

2.   Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.

§   6

1.    Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w siedzibie Sołectwa w terminie  i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta.

2.   Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3.   Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady. W przypadku rezygnacji, śmierci Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybory zarządza się w terminie 1 miesiąca od daty zdarzenia.

4.    Zarządzenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w terminie 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego.

5.   Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

6.   O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§   7

1.W celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3

   osobową komisję skrutacyjną.

2.Do zadań komisji należy :

a.  rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b. obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

c.  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyborów.

3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do

   Rady Sołeckiej.

§   8

Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

§   9

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§   10

1.  Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przewodniczący komisji, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2.  W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów  i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

3.  Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§   11

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.

§   12

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we

   wszystkich sprawach określonych w § 26 za wyjątkiem rozstrzygnięć  w

   indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

a.       wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

b.       wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

 

§   13

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli

   działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie może

   wyłaniać specjalne komisje.

2.Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa  w ust.

   1, określa precyzyjnie jej zadania.

3.Komisje, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego  w ust.

   2, są uprawnione do :

a.żądania wyjaśnień,

b.przeglądania dokumentów,

c.przeprowadzania oględzin.

 

§   14

Do udziału w Zebraniu Wiejskim prawo mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 

§   15

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa :

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu

 

   Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,

4/ żądania utrwalenia w protokole czynności wymienionych w pkt. 1-3,

5/ udziału w głosowaniu,

6/ zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach

  Sołectwa.

§   16

1.O ile niniejszy Statut stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez

   Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie :

a.      z własnej inicjatywy,

b.      na żądanie organów Gminy,

c.      na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

 

§   17

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2  .Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek

    Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3 .W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego       

   i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom

   Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

 

§   18

1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :

a.      kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b.      udzielaniu głosu poza kolejnością,

c.      odebraniu głosu,

d.      zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

e.      żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie

   wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

§   19

1.Sołtys lub osoby, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad

   Zebrania Wiejskiego.

2.Obsługę techniczno – biurową Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej sprawuje

   pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

 

§   20

O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, to uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących osób uprawnionych.

 

§   21

1.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone

   przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2.Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

a.      przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

b.      wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.      gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d.      wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.Sołtys uczestniczy w pracach Rady z urzędu.

4.Sołtys może zabierać głos na sesjach Rady, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§   22

1.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2.Rada Sołecka składa się z  5 osób.

3.Wspomaganie Sołtysa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności :

a.      zastępowanie Sołtysa na podstawie jego pisemnego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 17-19 i 21 ust. 1 i 2,

b.      zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

c.      upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie,

d.      wypracowywanie opinii Sołtysa o których mowa w § 26.

 

§   23

1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed

   Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed

   upływem kadencji, jeżeli :

a.      nie wykonują swoich obowiązków,

b.      naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.      dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

   zainteresowanego.

3. Do odwołania stosuje się przepisy § 5 ust. 2.

§   24

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§   25

Rada może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

 

§   26

1.Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego

   mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2.Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy przez :

1/ opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących :

a/  studium uwarunkowań oraz zmiany planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy dotyczących Sołectwa,

b/ uchwalanych przez Radę programów gospodarczych dotyczących

    Sołectwa,

2/ inicjowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej

   oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych,

3/ zarządzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym.

 

ROZDZIAŁ V

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów Sołectwa

 

§   27

1.Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada.

1.       Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest za pomocą Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów : zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

§   28

1.      Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich podjęcia – uchwały, wnioski, opinie Zebrania Wiejskiego.

2.      Rada wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia wskazując naruszenie prawa oraz termin rozpatrzenia sprawy.

3.      W przypadku nie rozpatrzenia sprawy lub nie usunięcia naruszenia prawa przez Zebranie Wiejskie, Rada stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady korzystania z mienia

 

§   29

1.   W celu realizacji zadań statutowych Sołectwo można wyposażyć w majątek.

       2.   Mienie podlegające przekazaniu określa Wójt.

 

§   30

Nieruchomości przekazywane są Sołectwu na jego wniosek w zwykły zarząd.

 

 

§   31

1.Korzystanie z przekazanego mienia odbywa się w ramach zwykłego zarządu.

2.Zakres zwykłego zarządu obejmuje :

a.      utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

b.      załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia.

c.      Wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

3.Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie

   szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego

   mienia i jego ochrona.

§   32

1.Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód Gminy.

2.Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez

   Sołectwo w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§   33

1)       Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2)                   Dochody realizowane przez Sołectwo wchodzą w skład dochodów budżetu Gminy.

3)                   Wydatki dokonywane przez Sołectwo, wchodzą w skład wydatków budżetu Gminy, w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4)                   W ramach dochodów i wydatków, Sołectwo obowiązane jest przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy.

5)                   Do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać skarbnikowi gminy wnioski do projektu budżetu.

6)                   Obsługa finansowa oraz merytoryczna Sołectwa prowadzona jest przez Urząd.

7)                   Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy raz w roku.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§   34

1. Zmiany Statutu Sołectwa wymagają podjęcia uchwały przez Radę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/26/2003

                                                            Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia  2003 r.

 

Statut Sołectwa Krzyżowniki.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§   1

Sołectwo Krzyżowniki jest jednostką pomocniczą gminy Rychtal.

 

§   2

Statut określa organizację i zakres działania sołectwa w tym :

1.nazwę i obszar sołectwa,

2.zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

3.organizację i zadania organów sołectwa,

4.zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Rychtal nad działalnością sołectwa,

6.zasady korzystania z mienia,

7.gospodarkę finansową sołectwa.

§   3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.Gminie – należy przez to rozumieć  gminę Rychtal,

2.Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rychtal,

3.Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy  Rychtal,

4.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rychtal,

5.Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną  w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy,

6.Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.

 

§   4

Sołectwo obejmuje obszar wsi Krzyżowniki.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

§   5

1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady.

2.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.

§   6

1.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w siedzibie Sołectwa w terminie  i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta.

2.Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady. W przypadku rezygnacji, śmierci Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybory zarządza się w terminie 1 miesiąca od daty zdarzenia.

4.Zarządzenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w terminie 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego.

5.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

6.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§   7

1.W celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3

   osobową komisję skrutacyjną.

2.Do zadań komisji należy :

a.      rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b.      obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

c.      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyborów.

3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do

   Rady Sołeckiej.

§   8

Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

§   9

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§   10

1.Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przewodniczący komisji, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów  i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

3.Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§   11

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.

§   12

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we

   wszystkich sprawach określonych w § 26 za wyjątkiem rozstrzygnięć  w

   indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

a.                        wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

b.                        wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

 

§   13

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli

   działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie może

   wyłaniać specjalne komisje.

2.Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa  w ust.

   1, określa precyzyjnie jej zadania.

3.Komisje, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego  w ust.

   2, są uprawnione do :

a.     żądania wyjaśnień,

b.     przeglądania dokumentów,

c.     przeprowadzania oględzin.

 

§   14

Do udziału w Zebraniu Wiejskim prawo mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 

§   15

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa :

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu

   Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,

4/ żądania utrwalenia w protokole czynności wymienionych w pkt. 1-3,

5/ udziału w głosowaniu,

6/ zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach

  Sołectwa.

§   16

1.O ile niniejszy Statut stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez

   Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie :

a.     z własnej inicjatywy,

b.     na żądanie organów Gminy,

c.     na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

 

§   17

1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2.Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek

   Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3.W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego       

   i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom

   Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

 

§   18

1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :

a.   kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b.   udzielaniu głosu poza kolejnością,

c.   odebraniu głosu,

d.     zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

e.     żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie

   wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

§   19

1.Sołtys lub osoby, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad

   Zebrania Wiejskiego.

2.Obsługę techniczno – biurową Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej sprawuje

   pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

 

§   20

O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, to uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących osób uprawnionych.

 

§   21

1.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone

   przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2.Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

a.     przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

b.     wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.     gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d.     wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.Sołtys uczestniczy w pracach Rady z urzędu.

4.Sołtys może zabierać głos na sesjach Rady, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§   22

1.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2.Rada Sołecka składa się z  5 osób.

3.Wspomaganie Sołtysa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności :

a.      zastępowanie Sołtysa na podstawie jego pisemnego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 17-19 i 21 ust. 1 i 2,

b.      zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

c.      upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie,

d.      wypracowywanie opinii Sołtysa o których mowa w § 26.

 

§   23

1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed

   Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed

   upływem kadencji, jeżeli :

a.       nie wykonują swoich obowiązków,

b.       naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.       dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

   zainteresowanego.

3. Do odwołania stosuje się przepisy § 5 ust. 2.

§   24

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§   25

Rada może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

 

§   26

1.Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego

   mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2.Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy przez :

1/ opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących :

a/  studium uwarunkowań oraz zmiany planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy dotyczących Sołectwa,

b/ uchwalanych przez Radę programów gospodarczych dotyczących

    Sołectwa,

2/ inicjowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej

   oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych,

3/ zarządzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym.

 

ROZDZIAŁ V

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów Sołectwa

 

§   27

1.      Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada.

2.      Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest za pomocą Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów : zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

§   28

1.Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich podjęcia – uchwały, wnioski, opinie Zebrania Wiejskiego.

2.Rada wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia wskazując naruszenie prawa oraz termin rozpatrzenia sprawy.

3.W przypadku nie rozpatrzenia sprawy lub nie usunięcia naruszenia prawa przez Zebranie Wiejskie, Rada stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady korzystania z mienia

 

§   29

1. W celu realizacji zadań statutowych Sołectwo można wyposażyć w majątek.

2. Mienie podlegające przekazaniu określa Wójt.

 

§   30

Nieruchomości przekazywane są Sołectwu na jego wniosek w zwykły zarząd.

 

 

§   31

1.Korzystanie z przekazanego mienia odbywa się w ramach zwykłego zarządu.

2.Zakres zwykłego zarządu obejmuje :

a.      utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

b.      załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia.

c.      Wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

3.Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie

   szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego

   mienia i jego ochrona.

§   32

1.Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód Gminy.

2.Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez

   Sołectwo w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§   33

1)                  Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2)                   Dochody realizowane przez Sołectwo wchodzą w skład dochodów budżetu Gminy.

3)                   Wydatki dokonywane przez Sołectwo, wchodzą w skład wydatków budżetu Gminy, w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4)                   W ramach dochodów i wydatków, Sołectwo obowiązane jest przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy.

5)                   Do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać skarbnikowi gminy wnioski do projektu budżetu.

6)                   Obsługa finansowa oraz merytoryczna Sołectwa prowadzona jest przez Urząd.

7)                   Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy raz w roku.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§   34

1. Zmiany Statutu Sołectwa wymagają podjęcia uchwały przez Radę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5  do uchwały Nr IV/26/2003

                                                            Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia  2003 r.

 

Statut Sołectwa Rychtal.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§   1

Sołectwo Rychtal jest jednostką pomocniczą gminy Rychtal.

 

§   2

Statut określa organizację i zakres działania sołectwa w tym :

1.nazwę i obszar sołectwa,

2.zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

3.organizację i zadania organów sołectwa,

4.zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Rychtal nad działalnością sołectwa,

6.zasady korzystania z mienia,

7.gospodarkę finansową sołectwa.

§   3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.Gminie – należy przez to rozumieć  gminę Rychtal,

2.Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rychtal,

3.Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy  Rychtal,

4.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rychtal,

5.Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną  w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy,

6.Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.

 

§   4

Sołectwo obejmuje obszar wsi Rychtal.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

§   5

1.                   Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady.

2.                   Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.

§   6

3.                   Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w siedzibie Sołectwa w terminie  i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta.

4.                   Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5.                   Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady. W przypadku rezygnacji, śmierci Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybory zarządza się w terminie 1 miesiąca od daty zdarzenia.

6.                   Zarządzenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w terminie 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego.

7.                   Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

8.                   O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§   7

1.W celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3

   osobową komisję skrutacyjną.

2.Do zadań komisji należy :

a)       rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b)       obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

c)       ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyborów.

3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do

   Rady Sołeckiej.

§   8

Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

§   9

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§   10

1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przewodniczący komisji, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów  i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§   11

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.

§   12

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we

   wszystkich sprawach określonych w § 26 za wyjątkiem rozstrzygnięć  w

   indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

a.                        wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

b.                        wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

 

§   13

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli

   działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie może

   wyłaniać specjalne komisje.

2.Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa  w ust.

   1, określa precyzyjnie jej zadania.

3.Komisje, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego  w ust.

   2, są uprawnione do :

a)       żądania wyjaśnień,

b)       przeglądania dokumentów,

c)       przeprowadzania oględzin.

 

§   14

Do udziału w Zebraniu Wiejskim prawo mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 

 

§   15

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa :

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu

   Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,

4/ żądania utrwalenia w protokole czynności wymienionych w pkt. 1-3,

5/ udziału w głosowaniu,

6/ zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach

  Sołectwa.

§   16

1.O ile niniejszy Statut stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez

   Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie :

a.       z własnej inicjatywy,

b.       na żądanie organów Gminy,

c.       na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

 

§   17

1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2.Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek

   Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3.W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego       

   i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom

   Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

 

§   18

1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :

a)       kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b)       udzielaniu głosu poza kolejnością,

c)       odebraniu głosu,

d)       zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

e)       żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie

   wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

§   19

1.Sołtys lub osoby, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad

   Zebrania Wiejskiego.

2.Obsługę techniczno – biurową Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej sprawuje

   pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

 

§   20

O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, to uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących osób uprawnionych.

 

§   21

1.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone

   przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2.Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

a.       przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

b.       wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.       gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d.       wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.Sołtys uczestniczy w pracach Rady z urzędu.

4.Sołtys może zabierać głos na sesjach Rady, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§   22

1.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2.Rada Sołecka składa się z  5 osób.

3.Wspomaganie Sołtysa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności :

a)       zastępowanie Sołtysa na podstawie jego pisemnego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 17-19 i 21 ust. 1 i 2,

b)       zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

c)       upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie,

d)       wypracowywanie opinii Sołtysa o których mowa w § 26.

 

§   23

1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed

   Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed

   upływem kadencji, jeżeli :

a.      nie wykonują swoich obowiązków,

b.      naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.      dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

   zainteresowanego.

3. Do odwołania stosuje się przepisy § 5 ust. 2.

§   24

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§   25

Rada może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

 

§   26

1.Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego

   mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2.Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy przez :

1/ opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących :

a/  studium uwarunkowań oraz zmiany planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy dotyczących Sołectwa,

b/ uchwalanych przez Radę programów gospodarczych dotyczących

    Sołectwa,

2/ inicjowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej

   oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych,

3/ zarządzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym.

 

ROZDZIAŁ V

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów Sołectwa

 

§   27

1.       Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada.

2.       Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest za pomocą Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów : zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

§   28

1. Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich podjęcia – uchwały, wnioski, opinie Zebrania Wiejskiego.

2. Rada wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia wskazując naruszenie prawa oraz termin rozpatrzenia sprawy.

3. W przypadku nie rozpatrzenia sprawy lub nie usunięcia naruszenia prawa przez Zebranie Wiejskie, Rada stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady korzystania z mienia

 

§   29

1.       W celu realizacji zadań statutowych Sołectwo można wyposażyć w majątek.

2.       Mienie podlegające przekazaniu określa Wójt.

 

§   30

Nieruchomości przekazywane są Sołectwu na jego wniosek w zwykły zarząd.

 

 

§   31

1.Korzystanie z przekazanego mienia odbywa się w ramach zwykłego zarządu.

2.Zakres zwykłego zarządu obejmuje :

a.       utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

b.       załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia.

c.       Wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

3.Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie

   szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego

   mienia i jego ochrona.

§   32

1.Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód Gminy.

2.Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez

   Sołectwo w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§   33

1)                  Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2)                   Dochody realizowane przez Sołectwo wchodzą w skład dochodów budżetu Gminy.

3)                   Wydatki dokonywane przez Sołectwo, wchodzą w skład wydatków budżetu Gminy, w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4)                   W ramach dochodów i wydatków, Sołectwo obowiązane jest przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy.

5)                   Do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać skarbnikowi gminy wnioski do projektu budżetu.

6)                   Obsługa finansowa oraz merytoryczna Sołectwa prowadzona jest przez Urząd.

7)                   Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy raz w roku.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§   34

1. Zmiany Statutu Sołectwa wymagają podjęcia uchwały przez Radę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/26/2003

                                                            Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia  2003 r.

 

Statut Sołectwa .

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§   1

Sołectwo Sadogóra jest jednostką pomocniczą gminy Rychtal.

 

§   2

Statut określa organizację i zakres działania sołectwa w tym :

1.nazwę i obszar sołectwa,

2.zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

3.organizację i zadania organów sołectwa,

4.zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Rychtal nad działalnością sołectwa,

6.zasady korzystania z mienia,

7.gospodarkę finansową sołectwa.

§   3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.Gminie – należy przez to rozumieć  gminę Rychtal,

2.Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rychtal,

3.Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy  Rychtal,

4.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rychtal,

5.Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną  w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy,

6.Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.

 

§   4

Sołectwo obejmuje obszar wsi Sadogóra.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

§   5

1.   Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady.

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.

§   6

1.                   Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w siedzibie Sołectwa w terminie  i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta.

2.                   Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3.                   Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady. W przypadku rezygnacji, śmierci Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybory zarządza się w terminie 1 miesiąca od daty zdarzenia.

4.                   Zarządzenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w terminie 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego.

5.                   Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

6.                   O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§   7

1.W celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3

   osobową komisję skrutacyjną.

2.Do zadań komisji należy :

a.      rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b.      obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

c.      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyborów.

3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do

   Rady Sołeckiej.

§   8

Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

§   9

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§   10

1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przewodniczący komisji, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów  i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§   11

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.

§   12

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we

   wszystkich sprawach określonych w § 26 za wyjątkiem rozstrzygnięć  w

   indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

a)       wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

b)       wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

 

§   13

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli

   działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie może

   wyłaniać specjalne komisje.

2.Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa  w ust.

   1, określa precyzyjnie jej zadania.

3.Komisje, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego  w ust.

   2, są uprawnione do :

a.żądania wyjaśnień,

b.przeglądania dokumentów,

c.przeprowadzania oględzin.

 

§   14

 

Do udziału w Zebraniu Wiejskim prawo mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 

§   15

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa :

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu

   Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,

4/ żądania utrwalenia w protokole czynności wymienionych w pkt. 1-3,

5/ udziału w głosowaniu,

6/ zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach

  Sołectwa.

§   16

1.O ile niniejszy Statut stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez

   Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie :

a.       z własnej inicjatywy,

b.       na żądanie organów Gminy,

c.       na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

 

§   17

1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2.Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek

   Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3.W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego       

   i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom

   Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

 

§   18

1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :

a.kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b.udzielaniu głosu poza kolejnością,

c.odebraniu głosu,

d.zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

e.żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie

   wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

§   19

1.Sołtys lub osoby, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad

   Zebrania Wiejskiego.

2.Obsługę techniczno – biurową Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej sprawuje

   pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

 

§   20

O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, to uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących osób uprawnionych.

 

§   21

1.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone

   przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2.Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

a) przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

b)wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c)gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d)wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.Sołtys uczestniczy w pracach Rady z urzędu.

4.Sołtys może zabierać głos na sesjach Rady, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§   22

1.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2.Rada Sołecka składa się z  5 osób.

3.Wspomaganie Sołtysa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności :

a.      zastępowanie Sołtysa na podstawie jego pisemnego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 17-19 i 21 ust. 1 i 2,

b.      zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

c.      upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie,

d.      wypracowywanie opinii Sołtysa o których mowa w § 26.

 

§   23

1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed

   Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed

   upływem kadencji, jeżeli :

a.     nie wykonują swoich obowiązków,

b.     naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.     dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

   zainteresowanego.

3. Do odwołania stosuje się przepisy § 5 ust. 2.

§   24

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§   25

Rada może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

 

§   26

1.Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego

   mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2.Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy przez :

1/ opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących :

a/  studium uwarunkowań oraz zmiany planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy dotyczących Sołectwa,

b/ uchwalanych przez Radę programów gospodarczych dotyczących

    Sołectwa,

2/ inicjowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej

   oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych,

3/ zarządzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym.

 

ROZDZIAŁ V

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów Sołectwa

 

§   27

1.       Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada.

2.       Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest za pomocą Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów : zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

§   28

1.Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich podjęcia – uchwały, wnioski, opinie Zebrania Wiejskiego.

2.Rada wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia wskazując naruszenie prawa oraz termin rozpatrzenia sprawy.

3.W przypadku nie rozpatrzenia sprawy lub nie usunięcia naruszenia prawa przez Zebranie Wiejskie, Rada stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady korzystania z mienia

 

§   29

1. W celu realizacji zadań statutowych Sołectwo można wyposażyć w majątek.

2. Mienie podlegające przekazaniu określa Wójt.

 

 

§   30

Nieruchomości przekazywane są Sołectwu na jego wniosek w zwykły zarząd.

 

 

§   31

1.Korzystanie z przekazanego mienia odbywa się w ramach zwykłego zarządu.

2.Zakres zwykłego zarządu obejmuje :

a.       utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

b.       załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia.

c.       Wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

3.Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie

   szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego

   mienia i jego ochrona.

§   32

1.Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód Gminy.

2.Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez

   Sołectwo w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§   33

1)                  Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2)                   Dochody realizowane przez Sołectwo wchodzą w skład dochodów budżetu Gminy.

3)                   Wydatki dokonywane przez Sołectwo, wchodzą w skład wydatków budżetu Gminy, w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4)                   W ramach dochodów i wydatków, Sołectwo obowiązane jest przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy.

5)                   Do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać skarbnikowi gminy wnioski do projektu budżetu.

6)                   Obsługa finansowa oraz merytoryczna Sołectwa prowadzona jest przez Urząd.

7)                   Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy raz w roku.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§   34

1. Zmiany Statutu Sołectwa wymagają podjęcia uchwały przez Radę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7  do uchwały Nr IV/26/2003

                                                            Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia  2003 r.

 

Statut Sołectwa Skoroszów

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§   1

Sołectwo Skoroszów jest jednostką pomocniczą gminy Rychtal.

 

§   2

Statut określa organizację i zakres działania sołectwa w tym :

1.nazwę i obszar sołectwa,

2.zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

3.organizację i zadania organów sołectwa,

4.zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Rychtal nad działalnością sołectwa,

6.zasady korzystania z mienia,

7.gospodarkę finansową sołectwa.

§   3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.Gminie – należy przez to rozumieć  gminę Rychtal,

2.Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rychtal,

3.Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy  Rychtal,

4.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rychtal,

5.Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną  w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy,

6.Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.

 

§   4

Sołectwo obejmuje obszar wsi Sadogóra.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

§   5

1.   Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady.

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.

§   6

1.                   Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w siedzibie Sołectwa w terminie  i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta.

2.                   Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3.                   Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady. W przypadku rezygnacji, śmierci Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybory zarządza się w terminie 1 miesiąca od daty zdarzenia.

4.                   Zarządzenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w terminie 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego.

 

 

1.                   Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2.                   O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§   7

1.W celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3

   osobową komisję skrutacyjną.

2.Do zadań komisji należy :

a.      rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b.      obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

c.      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyborów.

3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do

   Rady Sołeckiej.

§   8

Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

§   9

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§   10

1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przewodniczący komisji, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów  i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§   11

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.

§   12

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we

   wszystkich sprawach określonych w § 26 za wyjątkiem rozstrzygnięć  w

   indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

a)       wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

b)       wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

 

§   13

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli

   działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie może

   wyłaniać specjalne komisje.

2.Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa  w ust.

   1, określa precyzyjnie jej zadania.

3.Komisje, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego  w ust.

   2, są uprawnione do :

a.żądania wyjaśnień,

b.przeglądania dokumentów,

c.przeprowadzania oględzin.

 

§   14

Do udziału w Zebraniu Wiejskim prawo mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 

§   15

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa :

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu

   Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,

4/ żądania utrwalenia w protokole czynności wymienionych w pkt. 1-3,

5/ udziału w głosowaniu,

6/ zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach

  Sołectwa.

§   16

1.O ile niniejszy Statut stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez

   Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie :

a.       z własnej inicjatywy,

b.       na żądanie organów Gminy,

c.       na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

 

§   17

1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2.Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek

   Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3.W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego       

   i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom

   Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

 

§   18

1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :

a.kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b.udzielaniu głosu poza kolejnością,

c.odebraniu głosu,

d.zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

e.żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie

   wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

§   19

1.Sołtys lub osoby, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad

   Zebrania Wiejskiego.

2.Obsługę techniczno – biurową Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej sprawuje

   pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

 

§   20

O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, to uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących osób uprawnionych.

 

§   21

1.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone

   przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2.Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

a) przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

b)wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c)gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d)wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.Sołtys uczestniczy w pracach Rady z urzędu.

4.Sołtys może zabierać głos na sesjach Rady, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§   22

1.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2.Rada Sołecka składa się z  5 osób.

3.Wspomaganie Sołtysa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności :

a.      zastępowanie Sołtysa na podstawie jego pisemnego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 17-19 i 21 ust. 1 i 2,

b.      zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

c.      upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie,

d.      wypracowywanie opinii Sołtysa o których mowa w § 26.

 

§   23

1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed

   Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed

   upływem kadencji, jeżeli :

a.     nie wykonują swoich obowiązków,

b.     naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.     dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

   zainteresowanego.

3. Do odwołania stosuje się przepisy § 5 ust. 2.

§   24

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§   25

Rada może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

 

§   26

1.Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego

   mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2.Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy przez :

1/ opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących :

a/  studium uwarunkowań oraz zmiany planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy dotyczących Sołectwa,

b/ uchwalanych przez Radę programów gospodarczych dotyczących

    Sołectwa,

2/ inicjowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej

   oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych,

3/ zarządzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym.

 

ROZDZIAŁ V

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów Sołectwa

 

§   27

1.       Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada.

2.       Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest za pomocą Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów : zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

§   28

1.Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich podjęcia – uchwały, wnioski, opinie Zebrania Wiejskiego.

2.Rada wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia wskazując naruszenie prawa oraz termin rozpatrzenia sprawy.

3.W przypadku nie rozpatrzenia sprawy lub nie usunięcia naruszenia prawa przez Zebranie Wiejskie, Rada stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady korzystania z mienia

 

§   29

1. W celu realizacji zadań statutowych Sołectwo można wyposażyć w majątek.

2. Mienie podlegające przekazaniu określa Wójt.

 

 

§   30

Nieruchomości przekazywane są Sołectwu na jego wniosek w zwykły zarząd.

 

 

§   31

1.Korzystanie z przekazanego mienia odbywa się w ramach zwykłego zarządu.

2.Zakres zwykłego zarządu obejmuje :

a.       utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

b.       załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia.

c.       Wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

3.Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie

   szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego

   mienia i jego ochrona.

§   32

1.Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód Gminy.

2.Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez

   Sołectwo w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§   33

1)                  Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2)                   Dochody realizowane przez Sołectwo wchodzą w skład dochodów budżetu Gminy.

3)                   Wydatki dokonywane przez Sołectwo, wchodzą w skład wydatków budżetu Gminy, w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4)                   W ramach dochodów i wydatków, Sołectwo obowiązane jest przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy.

5)                   Do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać skarbnikowi gminy wnioski do projektu budżetu.

6)                   Obsługa finansowa oraz merytoryczna Sołectwa prowadzona jest przez Urząd.

7)                   Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy raz w roku.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§   34

1. Zmiany Statutu Sołectwa wymagają podjęcia uchwały przez Radę.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8  do uchwały Nr IV/26/2003

                                                            Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia  2003 r.

 

Statut Sołectwa Stogniewice

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§   1

Sołectwo Stogniewice jest jednostką pomocniczą gminy Rychtal.

 

§   2

Statut określa organizację i zakres działania sołectwa w tym :

1.nazwę i obszar sołectwa,

2.zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

3.organizację i zadania organów sołectwa,

4.zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Rychtal nad działalnością sołectwa,

6.zasady korzystania z mienia,

7.gospodarkę finansową sołectwa.

§   3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.Gminie – należy przez to rozumieć  gminę Rychtal,

2.Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rychtal,

3.Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy  Rychtal,

4.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rychtal,

5.Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną  w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy,

6.Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.

 

§   4

Sołectwo obejmuje obszar wsi Stogniewice.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

§   5

1.   Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady.

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.

§   6

1.                  Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w siedzibie Sołectwa w terminie  i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta.

2.                  Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

1.                  Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady. W przypadku rezygnacji, śmierci Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybory zarządza się w terminie 1 miesiąca od daty zdarzenia.

2.                  Zarządzenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w terminie 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego.

3.             Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

4.             O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§   7

1.W celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3

   osobową komisję skrutacyjną.

2.Do zadań komisji należy :

a.       rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b.       obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

c.       ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyborów.

3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do

   Rady Sołeckiej.

§   8

Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

§   9

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§   10

1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przewodniczący komisji, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów  i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§   11

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.

§   12

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we

   wszystkich sprawach określonych w § 26 za wyjątkiem rozstrzygnięć  w

   indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

a)wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

a)       wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

 

§   13

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli

   działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie może

   wyłaniać specjalne komisje.

2.Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa  w ust.

   1, określa precyzyjnie jej zadania.

3.Komisje, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego  w ust.

   2, są uprawnione do :

a.      żądania wyjaśnień,

b.      przeglądania dokumentów,

c.      przeprowadzania oględzin.

 

§   14

Do udziału w Zebraniu Wiejskim prawo mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 

§   15

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa :

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu

   Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,

4/ żądania utrwalenia w protokole czynności wymienionych w pkt. 1-3,

5/ udziału w głosowaniu,

6/ zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach

  Sołectwa.

§   16

1.O ile niniejszy Statut stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez

   Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie :

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie organów Gminy,

   c)na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

 

§   17

1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2.Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek

   Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3.W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego       

   i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom

   Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

 

§   18

1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :

a)      kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b)      udzielaniu głosu poza kolejnością,

c)      odebraniu głosu,

d)      zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

e)      żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie

   wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

§   19

1.Sołtys lub osoby, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad

   Zebrania Wiejskiego.

2.Obsługę techniczno – biurową Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej sprawuje

   pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

 

§   20

O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, to uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących osób uprawnionych.

 

§   21

1.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone

   przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2.Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

a) przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

b)wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c)gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d)wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.Sołtys uczestniczy w pracach Rady z urzędu.

4.Sołtys może zabierać głos na sesjach Rady, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§   22

 

1.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2.Rada Sołecka składa się z  5 osób.

3.Wspomaganie Sołtysa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności :

a)       zastępowanie Sołtysa na podstawie jego pisemnego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 17-19 i 21 ust. 1 i 2,

b)       zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

c)       upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie,

d)       wypracowywanie opinii Sołtysa o których mowa w § 26.

 

§   23

1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed

   Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed

   upływem kadencji, jeżeli :

a.      nie wykonują swoich obowiązków,

b.      naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

c.      dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu

   zainteresowanego.

3. Do odwołania stosuje się przepisy § 5 ust. 2.

§   24

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§   25

Rada może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

 

§   26

1.Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego

   mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2.Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy przez :

1/ opiniowanie rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach dotyczących :

a/  studium uwarunkowań oraz zmiany planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy dotyczących Sołectwa,

b/ uchwalanych przez Radę programów gospodarczych dotyczących

    Sołectwa,

2/ inicjowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej

   oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych,

3/ zarządzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym.

 

ROZDZIAŁ V

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów Sołectwa

 

§   27

1.       Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada.

2.       Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest za pomocą Komisji Rewizyjnej na podstawie kryteriów : zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

§   28

1.Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od ich podjęcia – uchwały, wnioski, opinie Zebrania Wiejskiego.

2.Rada wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzecznej z prawem i przekazuje je do ponownego rozpatrzenia wskazując naruszenie prawa oraz termin rozpatrzenia sprawy.

3.W przypadku nie rozpatrzenia sprawy lub nie usunięcia naruszenia prawa przez Zebranie Wiejskie, Rada stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady korzystania z mienia

 

§   29

1. W celu realizacji zadań statutowych Sołectwo można wyposażyć w majątek.

2. Mienie podlegające przekazaniu określa Wójt.

 

 

§   30

Nieruchomości przekazywane są Sołectwu na jego wniosek w zwykły zarząd.

 

 

§   31

1.Korzystanie z przekazanego mienia odbywa się w ramach zwykłego zarządu.

2.Zakres zwykłego zarządu obejmuje :

a.       utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

b.       załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia.

c.       Wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez okolicznościowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

3.Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie

   szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego

   mienia i jego ochrona.

§   32

1.Dochody uzyskane z przekazanego mienia stanowią dochód Gminy.

2.Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez

   Sołectwo w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 

ROZDZIAŁ VII

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§   33

1)                  Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2)                   Dochody realizowane przez Sołectwo wchodzą w skład dochodów budżetu Gminy.

3)                   Wydatki dokonywane przez Sołectwo, wchodzą w skład wydatków budżetu Gminy, w ramach poszczególnych działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4)                   W ramach dochodów i wydatków, Sołectwo obowiązane jest przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy.

5)                   Do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać skarbnikowi gminy wnioski do projektu budżetu.

6)                   Obsługa finansowa oraz merytoryczna Sołectwa prowadzona jest przez Urząd.

7)                   Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy raz w roku.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§   34

1. Zmiany Statutu Sołectwa wymagają podjęcia uchwały przez Radę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9  do uchwały Nr IV/26/2003

                                                            Rady Gminy Rychtal z dnia 29 stycznia  2003 r.

 

Statut Sołectwa Wielki Buczek.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§   1

Sołectwo Wielki Buczek jest jednostką pomocniczą gminy Rychtal.

 

§   2

Statut określa organizację i zakres działania sołectwa w tym :

1.nazwę i obszar sołectwa,

2.zasady i tryb wyboru organów sołectwa,

3.organizację i zadania organów sołectwa,

4.zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy Rychtal nad działalnością sołectwa,

6.zasady korzystania z mienia,

7.gospodarkę finansową sołectwa.

§   3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.Gminie – należy przez to rozumieć  gminę Rychtal,

2.Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rychtal,

3.Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy  Rychtal,

4.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rychtal,

5.Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną  w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy,

6.Statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa.

 

§   4

Sołectwo obejmuje obszar wsi Wielki Buczek.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa

 

§   5

1.   Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji Rady.

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania uczestniczących w zebraniu.

§   6

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w siedzibie Sołectwa w terminie  i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady. W przypadku rezygnacji, śmierci Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej wybory zarządza się w terminie 1 miesiąca od daty zdarzenia.

4. Zarządzenie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom Sołectwa w terminie 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego.

5.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

6.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§   7

1.W celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje 3

   osobową komisję skrutacyjną.

2.Do zadań komisji należy :

a)       rejestrowanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b)       obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

c)       ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyborów.

3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do

   Rady Sołeckiej.

§   8

Kandydatury na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

§   9

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

 

§   10

1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przewodniczący komisji, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie tajne Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów  i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory Rady Sołeckiej.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów Sołectwa

 

§   11

Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys – jako organ wykonawczy.

§   12

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we

   wszystkich sprawach określonych w § 26 za wyjątkiem rozstrzygnięć  w

   indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy :

a)       wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie,

b)       wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

 

§   13

1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli

   działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie może

   wyłaniać specjalne komisje.

2.Zebranie Wiejskie, podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa  w ust.

   1, określa precyzyjnie jej zadania.

3.Komisje, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego  w ust.

   2, są uprawnione do :

a.żądania wyjaśnień,

b.przeglądania dokumentów,

c.przeprowadzania oględzin.

 

§   14

Do udziału w Zebraniu Wiejskim prawo mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający  czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 

§   15

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa :

1/ inicjatywy uchwałodawczej,

2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3/ zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu

   Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,

4/ żądania utrwalenia w protokole czynności wymienionych w pkt. 1-3,

5/ udziału w głosowaniu,

6/ zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach

  Sołectwa.

§   16

1.O ile niniejszy Statut stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez

   Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie :

a)       z własnej inicjatywy,

b)       na żądanie organów Gminy,

c)       na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

 

§   17

1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2.Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek

   Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3.W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego       

   i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom

   Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

 

§   18

1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :

a.kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b.udzielaniu głosu poza kolejnością,

c.odebraniu głosu,

d.zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

e.żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie

   wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 

§   19

1.Sołtys lub osoby, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad

   Zebrania Wiejskiego.

2.Obsługę techniczno – biurową Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej sprawuje

   pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

 

§   20

O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, to uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących osób uprawnionych.

 

§   21

1.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone

   przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2.Do zadań Sołtysa należy w szczególności :

a) przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

b)wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c)gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

d)wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.Sołtys uczestniczy w pracach Rady z urzędu.

4.Sołtys może zabierać głos na sesjach Rady, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§   22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data wprowadzenia:2003-05-15 14:00:00
Opublikował:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data publikacji:2003-07-01 15:31:01
Ostatnia zmiana:2003-07-01 15:31:01
Ilość wyświetleń:4589
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij