Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Imprezy masowe - zezwolenie

Symbol:


Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r, Nr 62, poz. 504, ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82,00 zł .
Opłata za zmianę warunków wydanego zezwolenia wynosi 41,00 zł .

Składający wniosek zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód zapłaty.


Termin odpowiedzi:
Wójt Gminy Rychtal wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.


Uwagi:
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2009r. Dz. U. Nr 62, poz. 504, ze zmianami) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić:
- do wójta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Organ odmawia wydania zezwolenia w przypadku:
1. Niezłożenia przez organizatora opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, i dokumentów, o których mowa w art. 26 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
2. Niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 lub art. 13 ust.2 tejże ustawy.
Odwołanie organizatora od decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania.

Kontrola imprez:
W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Rychtal, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Wójta Gminy Rychtal wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Przepisy karne:
- Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
- inne wymienione w ustawie.


Dokumenty
  • Ogólna informacja o imprezie masowej (nazwa i charakter imprezy): dane organizatora (nazwa, adres, telefon), dane podmiotu reprezentującego organizatora, dane osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy masowej, dane osoby pełniącej funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezie masowej wyznaczonej przez organizatora, oświadczenie o spełnieniu wymogów dotyczących wyposażenia w kompatybilne elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c. (w przypadku meczu piłki nożnej).

  • Informacje o obiekcie na którym organizowana jest impreza: właściciel obiektu lub terenu (adres, telefon), regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej, informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk (zgodnie z art. 11 o bezp. imprez masowych), informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie na którym ma odbyć się impreza, udostępnionych przez organizatora, gdzie przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę, przewidywana liczba osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania, graficzny plan obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem, zawierający : oznaczenie : dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i policji, oznaczenie : punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody pitnej i do celów przeciwpożarowych, punktów informacyjnych oznaczenie : lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej, innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu : służb porządkowych i informacyjnych, osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozmieszczenie punktów gastronomicznych i sanitariatów.

  • Informacje o imprezie masowej: nazwa imprezy, rodzaj imprezy (sportowa, artystyczno- rozrywkowa, mecz piłki nożnej), program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy, terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie, termin imprezy, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, informacje o odpłatności za wstęp na imprezę, informacje o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.

  • Zabezpieczenie imprezy (służby porządkowe i informacyjne): liczebność organizacja, oznakowanie, wyposażenie, sposób rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej, pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej i informacyjnej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. *w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową o podwyższonym ryzyku przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej. *w przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki wynoszą odpowiednio 15 członków służb porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb porządkowej i informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

  • Niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej organizator jest również obowiązany dołączyć do wniosku: opinię Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie. opinię kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (ww. opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania).


Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Jaworska
Data wprowadzenia:2012-12-11 13:19:15
Opublikował:Monika Jaworska
Data publikacji:2012-12-11 13:30:26
Ostatnia zmiana:2012-12-13 08:28:53
Ilość wyświetleń:1129

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij