Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

SYMBOL:
5344

WYDZIAŁ:
Referat Spraw Obywatelskich - Stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.
Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzę rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Osoba z wzrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej wady lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. osoba noszącą nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli, wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

TERMIN ODPOWIEDZI:

30 dni, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłożony, o czym wnioskodawca zostaje zawiadomiony.

OPŁATY:

Bez opłat

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Referat Spraw Obywatelskich - Specjalista ds. obywatelskich Grażyna Suchojad, tel. 62/7816822

Czas pracy w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Rychtal.

UWAGI:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, albo nie ukończyła 5 roku życia.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4 – DWUSTRONNIE, W NIEZMIENIONEJ FORMIE.

Załączniki

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Adamek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Adamek
Data wprowadzenia:2016-01-08 11:31:46
Opublikował:Robert Adamek
Data publikacji:2016-01-08 11:32:06
Ostatnia zmiana:2018-02-12 11:57:28
Ilość wyświetleń:1053

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij