Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PDGRZS.271.1.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr G-870033P Rychtal-Zgorzelec-Sadogóra o dł. 3,63 km

                                                                                                 Rychtal, 2017-03-10

                                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PDGRZS.271.1.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr G-870033P Rychtal-Zgorzelec-Sadogóra o dł. 3,63 km

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Rychtal zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego             Gmina Rychtal

Adres zamawiającego              ul. Rynek 1

Kod Miejscowość                     63-630 Rychtal

Telefon:                                    62 7816800

Faks:                                         62 7816805

adres strony internetowej        www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

adres poczty elektronicznej      ugrychtal@wp.pl

Godziny urzędowania:               poniedziałek - piątek 07:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

 IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej nr G-870033P Rychtal-Zgorzelec-Sadogóra o dł. 3,63 km polegających na: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, roboty wykończeniowe, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ścieżki z prefabrykowanych elementów betonowych, przepust pod koroną drogi żelbetowy o średnicy 150 cm, zjazdy na drogi boczne - przedmiar robót

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6  - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7  - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233280-5  - Wznoszenie barier drogowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: Pożądany

30 września 2017 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)            nie podlegają wykluczeniu;

2)            spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)            posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2)            sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -Wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy ważne od dnia podpisania umowy do dnia jej zakończenia.

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę o dokumenty uprawniające minimum jedną osobę do zajmowania stanowiska kierownika robót .

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

7) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

8)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

9)  wykaz dostaw lub usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

10) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

11)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  80.000,00 zł, słownie: osiemdziesiąttysięcyzłotych.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1.

cena

60 %

2.

gwarancja

20 %

3.

termin wykonania umowy

20 %

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.03.2017 r. do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Rychtal

ul. Rynek 1

63-630 Rychtal

pokój nr 2

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 40903. Data zamieszczenia 2017-03-10

                                                                                               

                                                                                              ______________________

                                                                                                     Wójt Gminy Rychtal

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu PDGRZS.271.1.2017 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (7.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór - Umowa nr PDGRZS.271.1.2017 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (545.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (842.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Formularz cenowy (129.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 1 (A2) (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 2-1 (297x1010) (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 2-2 (297x1010) (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 2-3 (297x1010) (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 2-4 (297x1010) (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 3 (A3) (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 4 (A3) (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 5 (174.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar inwestorski (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Opac
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Adamek
Data wprowadzenia:2017-03-10 12:32:53
Opublikował:Robert Adamek
Data publikacji:2017-03-10 12:41:31
Ostatnia zmiana:2017-03-14 10:02:26
Ilość wyświetleń:643
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij