Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGR.271.1/1.2016. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rychtal na dz. nr 346/2, 346/1, 456 o długości 0.600 km.

                                                                                                                                     Rychtal, 2016-08-30

                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGR.271.1/1.2016. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rychtal na dz. nr 346/2, 346/1, 456 o długości 0.600 km

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Rychtal zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                 Gmina Rychtal

Adres zamawiającego                   Ulica Rynek 1

Kod Miejscowość                          63-630 Rychtal

Telefon:                                         62 7816800

Faks:                                              62 7816805

adres strony internetowej             www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

adres poczty elektronicznej           ugrychtal@wp.pl

Godziny urzędowania:                   poniedziałek - piątek w godzinach od 07:30 do 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

 IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rychtal na dz. nr 346/2, 346/1,456 o długości 0,600 km ( Roboty przygotowawcze:1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,600 km; Roboty ziemne: 1.roboty ziemne wykonane koparkami - 725,270 m3, 2. dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km - 389,270 m3;4.ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie - 336,000 m3; 5. plantowanie poboczy wykonywanych ręcznie - 1 200,000 m2; Podbudowa; 1.koryta na całej szerokości jezdni wykonanie mechanicznie przy użyciu równiarki przy głębokości koryta 28 cm i zagęszczenie walcem wibracyjnym - 2 590,250 m2, 2. podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm granitowego, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 2 590,250 m2, 3. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm granitowego przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 2 590,250 m2, 4. ręczne oczyszczanie nawierzchni nieulepszonej - 2 590,250 m2.5. Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 - 2 409,500 m2; Nawierzchnia; 1warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 2 409,500 m2; inne roboty; 1. inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - kalkulacja własna - 1 kpl) - podstawa przedmiar robót

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

28 październik 2016r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)            nie podlegają wykluczeniu;

2)            spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)            posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2)            sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę o dokumenty uprawniające minimum jedną osobę do zajmowania stanowiska kierownika robót.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 [x]  1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 [x]  2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 [x]  3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 [x]  4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

 [x]  9)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

 [x]  16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

 [x]  17)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 [x]  25)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6.000,00 złotych, słownie: sześćtysięcyzłotych.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.          Nazwa kryterium            Waga kryterium              

 1            Cena                                      60        

 2            gwarancja                             40      

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 14.09.2016r do godz. 9;00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Rychtal

Ulica Rynek 1

63-630 Rychtal

Pokój nr 2

 XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 303583-2016. Data zamieszczenia 2016-08-30

 

                                                                                                   Wójt Gminy Rychtal

                                                                                                 /-/ Czesław Balcerzak

Załączniki

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (533.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu (890.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Kosztorys ofertowy (442.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (125.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - PROJEKT - Umowa nr DRG.272.1-1.2016 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Przedmiar robót (332.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Mapa (662.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Przekrój (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Opac
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Adamek
Data wprowadzenia:2016-08-30 12:45:07
Opublikował:Robert Adamek
Data publikacji:2016-08-30 12:49:57
Ostatnia zmiana:2016-08-30 13:00:00
Ilość wyświetleń:530
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij