Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WBOSP II - 271.1.2016. Nazwa Zadania: Rozbudowa z przebudową budynku strazackiego remizy o garaż i pomieszczenia socjalne. Prace wykończeniowe.

                                                                                                    Rychtal, 2016-05-04

                                                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WBOSP II - 271.1.2016. Nazwa zadania: Rozbudowa z przebudową budynku strażackiego-remizy o garaż i pomieszczenia socjalne. Prace wykończeniowe

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Gmina Rychtal zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Gmina Rychtal

Adres zamawiającego               ul. Rynek 1

Kod Miejscowość                      63-630 Rychtal

Telefon:                                     62 7816800

Faks:                                          62 7816805

adres strony internetowej         www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

adres poczty elektronicznej       ugrychtal@wp.pl

Godziny urzędowania:               poniedziałek - piątek 07:30 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Gmina Rychtal ul. Rynek 1 63-630 Rychtal pokój nr 16 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Rozbudowa z przebudową budynku strażackiego-remizy o garaż i pomieszczenia socjalne. Prace wykończeniowe

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 - roboty budowlane

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 VI. Termin wykonania zamówienia:

              30.11.2016

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

1)            posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 

2)            posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  realizacji co najmniej  3  robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

Referencje dotyczące wykonania robót budowlanych o tym samym rodzaju

 

3)            dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

4)            sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.500,00, słownie: czterytysiącepięćsetzłotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

70

2

Gwarancja

20

3

Referencje

10

 Oferty należy składać do dnia: 2016-05-19 do godz. 09:00

 

w siedzibie zamawiającego

 

Gmina Rychtal

 

ul. Rynek 1

 

63-630 Rychtal

 

Pokój nr 2

 

 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-05-19, o godz. 09:10

w siedzibie zamawiającego

Gmina Rychtal

ul. Rynek 1

63-630 Rychtal

pokój nr 13 - sala posiedzeń

 XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

nie dotyczy

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 110064-2016. Data zamieszczenia 2016-05-04

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Rychtal

                                                                                                 /-/ Czesław Balcerzak

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (570.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (480.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (109.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej (87.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykaz robót budowlanych (207.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wzór umowy WBOSP II - 272.1.2016 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar - Budowlany (829.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar - Elektryka (625.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar - Instalacje sanitarne wewnętrzne (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Opac
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Adamek
Data wprowadzenia:2016-05-04 13:57:39
Opublikował:Robert Adamek
Data publikacji:2016-05-04 14:10:57
Ostatnia zmiana:2016-05-04 14:16:31
Ilość wyświetleń:476
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij