Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZUD.271.1.2015. Nazwa zadania: Usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg gminnych Gminy Rychtal

                                                                                                Rychtal, 2015-09-28

                                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZUD.271.1.2015. Nazwa zadania: Usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg gminnych Gminy Rychtal

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Gmina Rychtal zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego             Gmina Rychtal

Adres zamawiającego               ul. Rynek 1

Kod Miejscowość                      63-630 Rychtal

Telefon:                                     62 7816800

Faks:                                          62 7816805

adres strony internetowej         www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

adres poczty elektronicznej       ugrychtal@wp.pl

Godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek w godzinach 07:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pokój nr 16 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Likwidacji skutków gołoledzi poprzez posypywanie dróg przygotowaną mieszanką piasku z solą- 21,000 km. B/Odśnieżanie dróg gminnych- 42,000 km ( teren gminy Rychtal) ( w załączeniu mapa oraz zestawienie dróg )

Zwalczanie  śliskości odbywać się będzie mieszanką piasku i soli

Koszt materiałów należy uwzględnić w cenie jednostkowej pracy sprzętu.

Oferent przedłoży ilość posiadanego sprzętu do zimowego utrzymania dróg tj. piaskarki - 1 sztuka, pługi - 2 sztuki,

Rozpoczęcie akcji zimowej może nastąpić tylko w oparciu o wydaną zgodę Zamawiającego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich w przypadku nie wykonania usługi zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg.

Kontrola jakości robót . Należy ocenić wizualnie jakość wykonania robót.

Cena jednostkowa nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy

Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem przejezdności drogi, nie zależnie od warunków atmosferycznych ( w warunkach trudnych do poszerzenia lub odblokowania drogi użyć sprzęt we własnym zakresie )

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

90212000-6 odśnieżanie    

90213000-3 zwalczanie gołoledzi

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2018-04-27

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  realizacji co najmniej 3  usług okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

uszczegółowienie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 usług w zakresie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Należy przedłożyć referencje lub oświadczenia potwierdzone przez zamawiającego o należytym wykonaniu usługi

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -posiadać minimum 2 pojazdy do odśnieżania, oraz 1 pojazd do zwalczania śliskości (piaskarka)

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

80

2

referencje

10

3

termin płatności

10

    

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2015-10-07 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Rychtal

ul. Rynek 1

63-630 Rychtal

Pokój nr 2

 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-10-07, o godz. 09:15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Rychtal

ul. Rynek 1

63-630 Rychtal

Pokój nr 13

 XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

Informacja została zawarta na stronie internetowej

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 253540 - 2015. Data zamieszczenia 2015-09-28

                                                                                              Wójt Gminy Rychtal

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (694.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Umowa NR ZUD.271.1.2015 (394.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy (329.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy (353.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Formularz cenowy (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (108.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - Zasady zimowego utrzymania dróg w V standardzie odśnieżania na terenie gminy Rychtal (263.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - Wykaz dróg na terenie gminy Rychtal (202.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 - Mapa (189.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 13 - Mapa (292.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 14 - Mapa (519.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Robert Opac
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Adamek
Data wprowadzenia:2015-09-28 12:51:21
Opublikował:Robert Adamek
Data publikacji:2015-09-28 13:36:05
Ostatnia zmiana:2015-09-28 13:36:13
Ilość wyświetleń:540
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij