Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DOGR.271.1.2015. Nazwa zadania: Dostawa opału do szkół znajdujących się na terenie Gminy Rychtal, oraz do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Rychtalu

                                                                                      Rychtal, 2015-09-10

                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DOGR.271.1.2015. Nazwa zadania: Dostawa opału do szkół znajdujących się na terenie Gminy Rychtal, oraz do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Rychtalu

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Gmina Rychtal zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego                 Gmina Rychtal

Adres zamawiającego                  ul. Rynek 1

Kod Miejscowość                         63-630 Rychtal

Telefon:                                        627816800

Faks:                                             627816805

adres strony internetowej            www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

adres poczty elektronicznej         ugrychtal@wp.pl

Godziny urzędowania:                 Poniedziałek - Piątek w godzinach 7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pokój nr 16 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Węgla kamiennego orzech I gat. O wartości opałowej : 29.000kj/kg w ilości 15 ton

Miał węglowy o wartości opałowej 23.000kj/kg w ilości 130 ton

Węgiel EKO-Groszek o wartości opalowej 25-26 MJ/kg (granulacja 8-25mm, wilgotność do 8%, zawartość popiołu do 7%, zawartość siarki do 0,6%) w ilości 35 ton

wraz z dostawą

Podane powyżej ilości w zależności od warunków pogodowych mogą ulec zmianie

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

10121000-7 - węgiel

10000000-3 węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 VI. Termin wykonania zamówienia:

 

2016-08-31

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 2)posiadania wiedzy i doświadczenia,

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 Lp.

Nazwa kryterium 

 Waga

 1

 cena

 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2015-09-18 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego

 Gmina Rychtal

 ul. Rynek 1

 63-630 Rychtal

 pokój nr 2

 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-09-18, o godz. 09:15

 w siedzibie zamawiającego

 Gmina Rychtal

 ul. Rynek 1

 63-630 Rychtal

 pokój nr 13

 XII. Termin związania ofertą

 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 235580-2015. Data zamieszczenia 2015-09-10

 

 

                                                                                                                                       Wójt Gminy Rychtal

                                                                                                                                     /-/ Czesław Balcerzak

Załączniki

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Wzór umowy (343.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Oferta cenowa zakupu 1 tony - węgiel orzech (257.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oferta cenowa zakupu 1 tony - miał węglowy (261.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Oferta cenowa zakupu 1 tony - EKO-Groszek (255.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu waunków udziału w posepowaniu (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - usług (228.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Opac
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Adamek
Data wprowadzenia:2015-09-10 09:49:36
Opublikował:Robert Adamek
Data publikacji:2015-09-10 10:26:50
Ostatnia zmiana:2015-09-10 10:37:27
Ilość wyświetleń:559
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij