Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.271.1.2015. Nazwa zadania: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Rychtal".

                                                                                                                                         Rychtal, 2015-06-08

                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKM.271.1.2015. Nazwa zadania: " Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Rychtal"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Gmina Rychtal zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Gmina Rychtal

Adres zamawiającego                Ulica Rynek 1

Kod Miejscowość                       63-630 Rychtal

Telefon:                                      62 7816800

Faks:                                           62 7816805

adres strony internetowej         www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

adres poczty elektronicznej       ugrychtal@wp.pl

Godziny urzędowania:  od poniedziałku do piątku 07:30 - 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pok. nr 16 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  [o]  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. [ ]  Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi kwota za udostępnienie Specyfikacji oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.Przedmiotem zamówienia jest nieodpłatne:

a)            Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z  terenu  Gminy  Rychtal  zgodnie zał. nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

b)           zapewnienie mieszkańcom gminy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na warunkach opisanych w specyfikacji

c)            zapewnienie wyposażenia nieruchomości wskazanych przez zamawiającego w pojemniki na zmieszane odpady komunalne [KP7 (7 szt.) i pojemniki o pojemności 1,1 m3 (15 szt.)] i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 1,1 m3  [zmieszane odpady opakowaniowe (12 szt.) i opakowania ze szkła (4 szt.)]

d)           zapewnienie odbioru odpadów z pojemników ogólnodostępnych wyposażonych w pojemniki zakryte o pojemności 1,1 m3 przeznaczonych do zbiórki opakowań szklanych i zmieszanych odpadów opakowaniowych -  (butelki PET, opakowania po kosmetykach, środkach czystości, jogurtach, margarynach , reklamówki, folia itp.)  zgodnie zał. nr 9

2. Usługa  obejmuje:

1)            selektywne odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy , następujących frakcji

- niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.

- segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

- zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 ( papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);

 - opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;

- odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 i zużyte opony o kodzie 16 01 03;

2)            odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników lub w workach na odpady komunalne, transport odpadów do instalacji ZZO Olszowa, Olszowa 300, 63-600 Kępno, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów

3)            Wykonawca udostępnia worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będą przekazywane mieszkańcom gminy przy każdym odbiorze w takiej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane (cena worków wliczona w cenę oferty).

3. Szacunkowa ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych to 588 ton rocznie. Ilość odpadów podana jest orientacyjnie i wynika z sprawozdań za rok 2014. Zostały podane w celu sporządzenia oferty. Na terenie gminy występuje około 975 gospodarstw domowych, a orientacyjna długość trasy przejazdu śmieciarki to ok. 105 km.

4. Odbieranie odpadów selektywnych i zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach i workach następować będzie według harmonogramu ustalonego przez Wykonawcę, z częstotliwością zgodnie zał. nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poniżej przedstawiono opisy poszczególnych kolorów pojemników/worków:

1)            czarny - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane,

2)            zielony - z przeznaczeniem na szkło zmieszane,

3)            żółty  - z przeznaczeniem na zmieszane odpady opakowaniowe

5. Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów prowadzony będzie według następujących zasad:

a)            Odpady selektywne i odpady zmieszane będą odbierane w różne dni, nie dopuszczając do zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów;

b)           Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację (np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną) i przekazuje Zamawiającemu. Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy

6. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy.

7. Transport odpadów :

a)            Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do rodzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane.

b)           Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne, może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona.

c)            Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami pochodzącymi z innych gmin.

d)           Wykonawca zdaje odpady do ZZO Olszowa. Fakt ten udokumentowany zostanie poprzez przedstawienie zamawiającemu raz w miesiącu dokumentów potwierdzających odebranie odpadów. Karta przekazania odpadów przedkładana będzie w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zagospodarowanie odpadów nie stanowi przedmiotu umowy. Koszt związany z zagospodarowaniem odpadów ponosi Zamawiający na podstawie porozumienia zawartego z INWESTOR - Kępno sp. z o.o.  ZZO w Olszowie.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

90.50.00.00-2; 90.51.31.00-7; 90.51.20.00-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2018-06-30

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)            posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień

Zamawiający oczekuje przedstawienia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Rychtal dotyczącej podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z obszaru Gminy Rychtal ustawa  z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), oraz decyzji zezwolenia na transport odpadów obejmującego odpady będące przedmiotem zamówienia ustawy z dnia 14  grudnia 2012 r.  o odpadach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

2)            posiadania wiedzy i doświadczenia,

 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonywał w okresie 3 lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie min. .300 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01); fakt należytego wykonania usługi należy udokumentować stosownymi dowodami, tj  kartami przekazania odpadów, sprawozdaniami lub referencjami sporządzonymi przed podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (rocznymi lub kwartalnymi);

3)            dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 będzie dysponował na czas realizacji zadania:

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów  i w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych.

 posiadają bazę lub bazy magazynowo - transportowe:

   - usytuowane  w   gminie,   z   której   terenu  odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od    

     granicy  tej gminy,

   - usytuowane  na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

   - wyposażone w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją 

    zanieczyszczeń  do gruntu,

  - wyposażone w miejsce do magazynowania komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do

   gruntów oraz zabezpieczone przed działaniem   czynników   atmosferycznych,

  - wyposażone w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje

   magazynowanie odpadów,

 - wyposażone w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków

   przemysłowych,

  - wyposażone w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

 - na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4)            sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum  500.000,00 (wartość ta powinna być proporcjonalna do wartości zamówienia i obowiązująca przez cały okres Zamówienia).

1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły  spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.

2.  Opis sposobu dokonywani oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt.1 ppkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego wymienionych w pkt. V SIWZ.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości :  5.000,00 zł (pięćtysięcyzłotych)

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

70%

2.

Doświadczenie

30%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17.06.2015 do godz. 09:00 [o]  w siedzibie zamawiającego

Gmina Rychtal

Ul. Rynek 1

63-630 Rychtal

Pokój nr 2

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 17.06.2015, o godz. 09:15

Gmina Rychtal

Ulica Rynek 1

63-630 Rychtal

Pokój nr  13

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony  internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 135582 – 2015 Data zamieszczenia 08.06.2015

 

                                                                       Wójt Gminy Rychtal

                                                                     /-/ Czesław Balcerzak

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (9.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (256.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (800.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (213.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym (235.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (429.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Formularz ofertowy wykonawcy - poprawiony (305.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (284.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Lokalizacja pojemników ogólnodostępnych w poszczególnych sołectwach z terenu Gminy Rychtal (207.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - Wykaz nieruchomości (596.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - Projekt Umowy (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2012 r. ws. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal (8.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Rady Gminy Rychtal z dnia 28 grudnia 2012 r. ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ (362.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Adamek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Adamek
Data wprowadzenia:2015-06-08 13:52:23
Opublikował:Robert Adamek
Data publikacji:2015-06-08 14:01:17
Ostatnia zmiana:2015-06-16 14:48:14
Ilość wyświetleń:773
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij