Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ZGORZELEC

WÓJT  GMINY  RYCHTAL

 

 

 

 

 

MIEJSCOWY  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  WSI  ZGORZELEC

 

 

 

 

 

 

UCHWALONY UCHWAŁĄ RADY GMINY RYCHTAL

NR  XVII/83/2004  Z  DNIA  9  LIPCA  2004 R.

 

 

 

 

 

OPUBLIKOWANY W DZIENNIKU URZĘDOWYM

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

NR  ..138...  Z  DNIA  ..13.09.2004r..  POZ. ..2830..

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁO „PRZESTRZEŃ”

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

HORUBSKI WŁADYSŁAW, HORUBSKA ANNA

WE WROCŁAWIU

 

 

AUTORZY  MGR  WŁADYSŁAW  HORUBSKI  upr. urb. 720/88

                                                  (Nr członkowski Izby Urbanistów Z – 68)

                                  TECH.  BUD.  ANNA HORUBSKA

                                

 

 

 

 

 

 

 

RYCHTAL, LIPIEC 2004 R.

 

 

            UCHWAŁA  NR XVII/83/2004

 RADY  GMINY  RYCHTAL

                                            Z  DNIA  9  LIPCA  2004 R.

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Zgorzelec.

 

                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXVIII/155/2002 Rady Gminy Rychtal z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zgorzelec, Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje:

 

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.     Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi

Zgorzelec, zwany dalej planem.

2.     Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust.1 określone są na rysunku planu w skali 1:5000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Gminy Rychtal jest mowa o:

1.     planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego

w §1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.     rysunku planu należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały sporządzony na mapie w skali 1:5000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3.     przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4.     terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego,

5.     przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i zajmować nie mniej niż 70% powierzchni terenu,

chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej,

 

6.     przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia

inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i zajmują nie więcej niż 30% powierzchni terenu, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej,

7.     usługach lokalnych należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych związane z obsługą projektowanej i istniejącej zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług uzupełniających inne funkcje pod warunkiem nie powodowania negatywnego oddziaływania – zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa,

8.     usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej pod warunkiem nie powodowania negatywnego oddziaływania – zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa,

9.     usługach publicznych należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach działań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową,

10. urządzeniach towarzyszących należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

11. przedsięwzięciu należy przez to rozumieć inwestycje budowlane lub inne ingerencje w środowisko polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu użytkowania terenu, w tym również na wydobywaniu zasobów naturalnych,

12. przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia inwestycyjne wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i przedsięwzięcia inwestycyjne dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być ustalony na podstawie art. 51 ust.1 pkt. 2 (Prawo ochrony środowiska),

13. oddziaływaniu na środowisko – rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi,

14. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

15. odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

1.     Przedmiotem ustaleń planu są:

1)    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem M,

2)    tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MR,

3)    tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oznaczone na rysunku planu symbolem MU,

4)    tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku planu symbolem MRU,

5)    tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolem UTL,

6)    tereny usług lokalnych (komercyjne i publiczne) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami U, M,

7)    teren usług turystyki oznaczony na rysunku planu symbolem UT,

8)    teren usług turystyki i sportu oznaczony na rysunku planu symbolem UT,US

9)    teren urządzeń produkcji rolniczej oraz działalności produkcyjno – usługowej, składowania i magazynowania oznaczony na rysunku planu symbolem RPZ/PU,

10) tereny działalności produkcyjno – usługowej oraz składowania i magazynowania oznaczone na rysunku planu symbolem PU,

11) teren parkingu oznaczony na rysunku planu symbolem K,

12) teren urządzeń obsługi transportu samochodowego oraz usług lokalnych oznaczony na rysunku planu symbolem KSU

13) tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu symbolem KK,

14) teren zieleni parkowej oraz usług turystyki, oznaczony na rysunku planu symbolami ZP,UT,

15) tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem RL,

16) tereny lasów przydatne dla turystyki wypoczynku oznaczone na rysunku planu symbolem RL/UT,

17) tereny użytków rolnych oznaczone na rysunku planu symbolem R,

18) tereny wód otwartych (rzeka Studnica, stawy, rowy melioracyjne) oznaczone na rysunku planu symbolem W,

19) teren nieużytku do rekultywacji oznaczony na rysunku planu symbolem IN/RL,

20) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami: G1/2 (droga główna) Z (droga zbiorcza), L (drogi lokalne), D (drogi i ulice dojazdowe),

21) tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu

symbolem EE,

2.     Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe

i przeznaczenie dopuszczalne.

 

§ 4

 

1.     Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały są ustalenia zawarte na rysunku planu w skali 1:5000, stanowiącym załącznik nr 1

     do uchwały.

2.     Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 określa podstawowe przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz warunki zabudowy i zagospodarowania w zakresie określonym w oznaczeniach tego rysunku.

 

 

 

3.     Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)    granice obszaru objętego planem,

2)    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

3)    podstawowe przeznaczenie terenów,

4)    granice rezerwatu przyrody „Studnica”,

5)    obiekty budownictwa wpisane w rejestr zabytków,

6)    wyodrębniające się aleje drzew, zadrzewienia śródpolne.

4.     Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

5.     Dla ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla terenów wyznaczonych na rysunku planu wprowadza się przepisy szczegółowe dotyczące:

1)    przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego poszczególnych terenów,

2)    warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i urządzania terenu,

3)    zasad podziału terenów na działki budowlane,

4)    zasad obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,

5)    zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

 

Rozdział II

 

Ogólne warunki zagospodarowania terenu

 

§ 5

 

1.     Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

2.     Zakazuje się lokalizacji nieosłoniętych składowisk od strony dróg publicznych.

3.     Zakazuje się lokalizacji obiektów o jednolitej powierzchni sprzedaży powyżej

1000 m2

4.     Wprowadza się zakaz podpiwniczenia budynków na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rowów melioracyjnych oraz na terenach gdzie woda gruntowa występuje płyciej niż 1,0 m.

5.     Wprowadza się zakaz lokalizowania wszystkich rodzajów budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od cieku lub rowu melioracyjnego.

6.     Od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych średniego napięcia obowiązuje strefa ochronna – 5.0 m od skrajnego przewodu roboczego

(po obydwu stronach).

W strefie obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

7.     Przy realizacji obiektów (w tym dróg) użyteczności publicznej należy uwzględniać konieczność ich dostosowania do korzystania przez osoby niepełnosprawne

(w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich).

8.     Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy oraz w odległości nie mniejszej niż:

a)    6 m od granicy działki z drogą dojazdową,

b)    8 m od granicy działki z drogą lokalną,

c)     8 m od granicy działki z drogą zbiorczą (drogi powiatowe).

d)    25 m od krawędzi jezdni drogi głównej (odcinek drogi krajowej nr 39) a dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi 30 m (obiekty jednokondygnacyjne) i 40 m (obiekty wielokondygnacyjne).

 

 

Rozdział III

 

Ustalenia szczegółowe obowiązujące

dla poszczególnych terenów wyznaczonych w planie.

 

§ 6

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem M następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    usług komercyjnych lub publicznych wbudowanych o charakterze lokalnym, stanowiących nie więcej niż 25% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,

b)    zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

c)     urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,

z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,

d)    elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem M następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenów:

1)    dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków (w tym gospodarczych) zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz pod warunkiem dostosowania formy przestrzennej części projektowanej do części istniejącej,

2)    forma przestrzenna projektowanych budynków w obrębie terenu wyznaczonego w liniach rozgraniczających winna być dostosowana do istniejącej sąsiedniej zabudowy (gabaryty budynków, poziom posadowienia parteru, kształt dachu, układ kalenicy, kolorystyka elewacji) celem tworzenia jednorodnych zespołów urbanistycznych,

3)    wysokość nowej i modernizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może przekroczyć 2,5 kondygnacji,

4)    dachy strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych od 27o do 50o,

5)    dopuszcza się lokalizację na każdej działce budynku gospodarczego lub garażu jako budynków wolnostojących jednokondygnacyjnych lub wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego,

6)    dachy budynków wolnostojących strome, pokryte dachówką ceramiczną, materiałami dachówkopodobnymi, płytą lub blachą,

7)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi

8)    w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

9)    ustala się 50% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze),

10) wprowadza się obowiązek realizacji ażurowych ogrodzeń od frontu działki o maksymalnej wysokości 160 cm (dotyczy nowych ogrodzeń).

3.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem M następujące zasady podziału na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej):

1)    dla budynków wolnostojących – minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 20 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 800 m2,

2)    dla budynków bliźniaczych – minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 14 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 600 m2,

3)    dla zabudowy zwartej – ilość obiektów w szeregu nie może być większa niż 8, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 400 m2,

4)    dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym powierzchnia działek po podziale nie może być mniejsza niż 800 m2.

 

§ 7

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MR

następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    usług komercyjnych lub publicznych wbudowanych o charakterze lokalnym, stanowiących nie więcej niż 25% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,

b)    zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

c)     urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną role wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,

d)    elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MR następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1)    dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2)    dopuszcza się lokalizację nowych lub uzupełniających obiektów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz w nawiązaniu do skali istniejącej zabudowy (gabaryty budynków, poziom parteru, kształt dachu, kolorystyka elewacji) celem utworzenia jednorodnych zespołów urbanistycznych,

3)    wysokość nowej i modernizowanej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 2,5 kondygnacji naziemnych, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, inwentarskie, garaże) jednej kondygnacji,

4)    maksymalna dopuszczalna obsada w budynkach inwentarskich na działce zabudowy zagrodowej nie powinna przekroczyć 50 DJP,

5)    dachy budynków mieszkalnych strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych od 27o do 50o, a dachy budynków gospodarczych strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi, płytą oraz blachą,

6)    dopuszcza się lokalizację: garażu, pomieszczeń gospodarczych oraz usługowych w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego bądź jako dobudowanych obiektów parterowych tworzących z nim jednolitą pod względem architektonicznym całość,

7)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

8)    w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

9)    ustala się 50% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze),

10) wprowadza się obowiązek realizacji ażurowych ogrodzeń od frontu działki o maksymalnej wysokości 160 cm (dotyczy nowych ogrodzeń).

3.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MR następujące zasady podziału na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):

1)    dla obiektów wolnostojących – minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 25 m dla zabudowy zagrodowej i 20 m dla działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2)    minimalna powierzchnia działki zabudowy zagrodowej nie może być mniejsza niż 1200 m2, a zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 800 m2,

3)    dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym powierzchnia działki zabudowy zagrodowej po podziale nie może być mniejsza niż 1200 m2, a działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż 800 m2.

 

§ 8

 

1.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami lokalnymi (preferowane usługi: handlu, gastronomii i rzemiosła),

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b)    urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną role wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży,

c)     elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU następujące warunki, zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1)    dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi pod warunkiem dostosowania formy przestrzennej części projektowanej do części istniejącej,

2)    wysokość zabudowy mieszkaniowo – usługowej nie może przekroczyć trzech kondygnacji naziemnych, to jest: parter, piętro i poddasze użytkowe,

3)    dachy strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych od 27o do 55o,

4)    dopuszcza się lokalizację: garażu, pomieszczeń gospodarczych oraz usługowych w formie pomieszczeń wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego bądź jako dobudowanych obiektów parterowych tworzących z nim jednolitą pod względem architektonicznym całość,

5)    dopuszcza się również lokalizację budynku gospodarczego, usługowego lub garażu jako budynku wolnostojącego jednokondygnacyjnego,

6)    dachy budynków gospodarczych: strome, pokryte: dachówką, materiałami dachówkopodobnymi, płytą lub blachą,

7)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

8)    w zagospodarowaniu terenów wprowadza się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników

stałych i przebywających okresowo,

9)    ustala się 50% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdów, miejsc postojowych, placów gospodarczych),

10) dopuszcza się ogrodzenie terenu pod warunkiem realizacji ażurowych ogrodzeń od frontu działki o maksymalnej wysokości 160 cm.

3.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU następujące zasady podziału na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):

1)    dla obiektów wolnostojących – minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 20 m,

2)    minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2.

 

§ 9

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MRU następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna z usługami lokalnymi (komercyjne i publiczne),

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b)    urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną role wobec przeznaczenia podstawowego,

c)     elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MRU następujące warunki, zasady kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1)    dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz pod warunkiem, że projektowana część budynku musi tworzyć wraz z częścią istniejącą jednorodną pod względem architektonicznym całość,

2)    dopuszcza się lokalizację nowych lub uzupełniających budynków pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz w nawiązaniu do skali istniejącej zabudowy (gabaryty budynków, poziom parteru, kształt dachu, kolorystyka elewacji),

3)    wysokość nowej i modernizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nie może przekroczyć 2,5 kondygnacji naziemnych, a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, inwentarskie, garaże) jednej kondygnacji,

4)    maksymalna dopuszczalna obsada w budynkach inwentarskich na działce zabudowy zagrodowej nie powinna przekroczyć 50 DJP,

5)    dopuszcza się realizacje budynków usługowych, gospodarczych (w tym garaży) zespolonych z budynkiem mieszkalnym w sposób  tworzących z nim jednolitą pod względem architektonicznym całość,

6)    dachy nowych i modernizowanych budynków mieszkalnych i usługowych pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych od 27o do 50o niedopuszczalne jest stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

7)    dachy nowych i modernizowanych budynków zabudowy gospodarczej strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi, płytą oraz blachą,

8)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

9)    w zagospodarowaniu terenów wprowadza się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników

stałych i przebywających okresowo,

10) ustala się 50% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdów, miejsc postojowych, placów gospodarczych),

11) wprowadza się obowiązek realizacji ażurowych ogrodzeń od frontu działki o maksymalnej wysokości 160 cm (dotyczy nowych ogrodzeń).

3.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MRU następujące zasady podziału na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):

1)     dla obiektów wolnostojących – minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 25 m dla działki zabudowy zagrodowej z usługami i 20 m dla działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

2)    minimalna powierzchnia działki zabudowy zagrodowej z usługami nie może być mniejsza niż 1500 m2, a zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 1000 m2,

3)    dopuszcza się dokonywanie wtórnych podziałów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, przy czym powierzchnia działki zabudowy zagrodowej z usługami nie może być mniejsza niż 1200 m2 a działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nie może być mniejsza niż 1000 m2.

 

§ 10

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UTL następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowi indywidualne budownictwo letniskowe

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b)    urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,

z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,

c)     elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UTL następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenów:

1)    wysokość zabudowy letniskowej nie może przekroczyć dwóch kondygnacji,

2)    dachy strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych od 30o do 55o,

3)    dopuszcza się lokalizację na każdej działce budynku gospodarczego lub garażu jako budynków wolnostojących jednokondygnacyjnych lub wbudowanych w bryłę budynku,

4)    dachy budynków wolnostojących strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi, płytą lub blachą,

5)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi

6)    w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

7)    ustala się 25% powierzchni działki letniskowej jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze),

8)    wprowadza się obowiązek realizacji ażurowych ogrodzeń od frontu działki o maksymalnej wysokości 160 cm.

3.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UTL następujące zasady podziału na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych):

1)    minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 20 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1000 m2.

 

§ 11

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U,M następujące przeznaczenie

1)    przeznaczenie podstawowe stanowią usługi lokalne - publiczne i komercyjne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b)    urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,

c)     elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U,M następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenów:

1)    dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi na cele wymienione w ust. 1 pkt.1,

2)    dopuszcza się lokalizację nowych lub uzupełniających budynków pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz w nawiązaniu do skali istniejącej zabudowy (gabaryty budynków, poziom parterów, kształt dachu, kolorystyka elewacji),

3)    wysokość zabudowy usługowej nowej i modernizowanej nie może przekroczyć dwóch kondygnacji,

4)    dachy strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 300 do 550,

5)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w nawiązaniu do sąsiadującej zabudowy oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

6)    w zagospodarowaniu terenu ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

7)    ustala się 50% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze),

8)    wprowadza się obowiązek realizacji ażurowych ogrodzeń od frontu działki o maksymalnej wysokości 160 cm (dotyczy nowych ogrodzeń).

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

 

1.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi turystyki wraz z zielenią towarzyszącą,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    małego obiektu usługowego związanego z przeznaczeniem podstawowym o maksymalnej powierzchni zabudowy nie przekraczającej 100 m2,

b)    urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych terenowych, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1)    wysokość obiektu usługowego nie może przekroczyć jednej kondygnacji,

2)    należy stosować dachy strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 270 do 500.

 

§ 13

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UT, US następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi turystyki i sportu wraz z zielenią towarzyszącą,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    urządzeń infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego,

b)    zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych

2.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami UT, US następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1)    od strony drogi publicznej wprowadza się obowiązek należytego zabezpieczenia terenów sportowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo przebywającym na boisku oraz na terenie przyległym (droga dojazdowa).

 

§ 14

 

1.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami RPZ/PU następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenu stanowią urządzenia produkcji rolniczej oraz działalność produkcyjno – usługowa, składowanie i magazynowanie,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    usług komercyjnych związanych z prowadzoną działalnością produkcyjno – usługową.

b)    zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

c)     urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,

d)    elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RPZ/PU następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

1)    istniejący obiekt produkcji rolniczej może podlegać: wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pod warunkiem utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu wymienionego w ust.1 pkt.1 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2)    wysokość modernizowanego obiektu dostosowana do wymogów techniczno – technologicznych ale nie powinna przekroczyć wysokości 10,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,

3)    dachy dostosowane do wymogów techniczno – technologicznych,

4)    niedopuszczalne jest stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

5)    w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

6)    nawierzchnia dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych utwardzona lub co najmniej gruntowa stabilizowana ze spadkiem zapewniającym spływ wody,

7)    dopuszcza się ogrodzenie terenu w liniach rozgraniczających pod warunkiem, że od frontu działki ogrodzenie będzie ażurowe o maksymalnej wysokości nie przekraczającej 200 cm.

 

§ 15

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PU następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność produkcyjno – usługowa oraz składowanie i magazynowanie,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    usług komercyjnych związanych z prowadzoną działalnością produkcyjno – usługową oraz składowaniem i magazynowaniem,

b)    zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

c)     urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,

d)    elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PU następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenów:

1)    istniejące obiekty: produkcyjno – usługowe mogą podlegać: wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pod warunkiem utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu wymienionego w ust.1 pkt.1 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2)    wysokość obiektów produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, magazynowych dostosowana do wymogów techniczno – technologicznych ale nie powinna przekroczyć wysokości 10,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,

3)    wysokość budynku usługowego – II kondygnacje (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku),

4)    dachy budynków produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, magazynowych dostosowane do wymogów techniczno – technologicznych,

5)    dachy budynków usługowych strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych od 30o do 55o,

6)    niedopuszczalne jest stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

7)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

8)    w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

9)    ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze),

10) nawierzchnia dróg wewnętrznych oraz parkingów utwardzona lub co najmniej gruntowa stabilizowana ze spadkiem zapewniającym spływ wody,

11) odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingów do rowów po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i piasku,

12) dopuszcza się ogrodzenie terenów w liniach rozgraniczających pod warunkiem, że:

a)    maksymalna wysokość ogrodzenia nie będzie przekraczała 200 cm,

b)    od frontu działki - ogrodzenie ażurowe.

 

§ 16

 

1.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe stanowi parking dla samochodów osobowych,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    zieleni parkowej izolacyjnej,

b)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K następujące zasady zagospodarowania:

1)    stanowiska postojowe i jezdnia manewrowa powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną ze spadkiem zapewniającym spływ wody,

2)    odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingu do rowu po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i piasku.

 

§ 17

 

1.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KSU następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe stanowią urządzenia obsługi transportu samochodowego – stacja paliw z urządzeniami towarzyszącymi oraz usługi lokalne (preferowane usługi handlu, gastronomii i rzemiosła),

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych dla funkcjonowania stacji,

b)    zieleni izolacyjnej.

2.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KSU następujące zasady zagospodarowania:

1)    wjazd na teren stacji na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

2)    wysokość zabudowy usługowej nie może przekroczyć dwóch kondygnacji,

 

 

3)    dachy budynków usługowych wolnostojących pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych od 300 do 550, niedopuszczalne jest stosowanie dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

4)    ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

5)    w zagospodarowaniu terenu wprowadza się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników

stałych i przebywających okresowo,

6)    ustala się 70% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i powierzchni utwardzonych (dojazdów, miejsc postojowych, placów gospodarczych),

7)    od strony MU wprowadza się obowiązek nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10m,

8)    droga wewnętrzna i jezdnia manewrowa powinny mieć nawierzchnię utwardzoną ze spadkiem zapewniającym spływ wody,

9)    odprowadzanie wód opadowych z terenu stacji do projektowanej kanalizacji deszczowej lub bezodpływowego zbiornika wód opadowych po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i piasku.

 

§ 18

 

1.     Przeznaczenie podstawowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KK stanowią tereny kolejowe (linia nieczynna).

2.     Dopuszcza się przeznaczenie terenów kolejowych pod tereny komunikacji kołowej oraz ścieżki rowerowe.

 

§ 19

 

1.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami ZP,UT następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zieleń parkowa oraz usługi turystyki,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b)    ciągów spacerowych,

c)     urządzeń sportowo – rekreacyjnych.

2.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami ZP,UT następujące zasady zagospodarowania:

1)    wprowadza się obowiązek zachowania i uporządkowania istniejącej zieleni parkowej,

2)    nasadzenia nowej zieleni parkowej w oparciu o dokumentację techniczną,

3)    minimalna szerokość ciągu spacerowego powinna wynosić 3 m,

4)    wysokość obiektu usługowego nie może przekroczyć jednej kondygnacji,

5)    należy stosować dachy strome, pokryte dachówką, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, kąt nachylenia połaci dachowych wynosi od 270 do 500.

 

 

 

 

 

§ 20

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RL i RL/UT  następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowią: lasy (Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie) oraz zadrzewienia i zakrzewienia,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b)    ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych,

c)     urządzeń sportowo – rekreacyjnych,

3)    zakazuje się lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych,

4)    preferowana lokalizacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych i ciągów spacerowo -rowerowych na terenach lasów przydatnych dla turystyki i wypoczynku

(symble RL / UT)

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RL i RL//UT następujące zasady zagospodarowania:

1)    na terenach lasów i zadrzewień należy prowadzić gospodarkę zgodnie z planami urządzania lasów dostosowanymi do wymogów ochrony środowiska oraz wytycznych zawartych w zarządzeniach dotyczących Leśnych Kompleksów Promocyjnych

2)    minimalna szerokość ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej powinna wynosić

3 m,

3)    przebieg ciągów spacerowych i rowerowych w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Syców,

4)    wprowadza się zakaz zmiany przeznaczenia lasów na użytkowanie nieleśne,

5)    znajdujące się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RL: rezerwat przyrody „Studnica” o powierzchni 5,78 ha (oddziały nr 163c, 164a) oraz lasy wodochronne podlegają ochronie prawnej.

 

§ 21

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowią użytki rolne (uprawy polowe, sadownicze i ogrodnicze, użytki zielone),

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie,

b)    sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia,

c)     dróg niezbędnych do obsługi użytków rolnych,

d)    zadrzewień i zakrzewień,

e)    ciągów spacerowych z zielenią towarzyszącą.

2.     Ustala się terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R następujące zasady zagospodarowania:

1)    wprowadza się zakaz lokalizowania zabudowy zagrodowej (poza przypadkiem wyszczególnionym w ust.1 pkt. 2a),

2)    dopuszcza się zmianę użytkowania rolniczego z użytków zielonych na uprawy polowe i ogrodnicze i odwrotnie, jeżeli nie ma przeciwwskazań wynikających

     z ochrony środowiska.

3)    znajdujące się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R (przy rozwidleniu dróg – działka nr 143/9L) dwa pomniki przyrody – lipy drobnolistne podlegają ochronie prawnej

 

§ 22

 

1.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem W przeznaczenie podstawowe stanowią wody otwarte (rzeka Studnica, stawy i rowy melioracyjne).

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem W następujące zasady zagospodarowania terenu:

1)    wprowadza się obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu przy wodach otwartych o szerokości minimum 4 m celem zapewnienia dostępu do wód i umożliwienia ich konserwacji,

2)    wprowadza się obowiązek zapewnienia właściwego funkcjonowania rowów melioracyjnych,

3)    dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych.

 

§ 23

 

1.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G1/2 następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenu stanowi komunikacja publiczna – droga główna (droga krajowa nr 39)

2)    dopuszcza się lokalizację,

a)    towarzyszących obiektów pomocniczych,

b)    pasów zieleni izolacyjnej,

c)     sieci i urządzeń infrastruktury technicznej za zgodą zarządcy drogi w tym również związanych z odprowadzaniem i podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni,

d)    środków ochrony czynnej zmniejszających uciążliwość drogi (ekrany naturalne z zieleni, ekrany akustyczne).

2.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G1/2 następujące zasady zagospodarowania:

1)    minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 25 m z uwzględnieniem miejscowych ograniczeń przestrzennych i własnościowych,

2)    skrzyżowania drogi z drogami: zbiorczą i lokalną na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

3)    wyklucza się lokalizację zjazdów poza terenami wskazanymi w planie,

4)    krzyżowania z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

 

§ 24

 

1.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenu stanowi komunikacja publiczna – droga zbiorcza (droga powiatowa nr 525),

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    towarzyszących obiektów pomocniczych,

b)    chodników i ścieżek rowerowych,

c)     pasów zieleni izolacyjnej,

d)    sieci i urządzeń infrastruktury technicznej za zgodą zarządcy drogi w tym również związanych z odprowadzaniem i podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni,

2.     Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z następujące zasady zagospodarowania:

1)    minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 20 m z uwzględnieniem miejscowych ograniczeń przestrzennych i własnościowych,

2)    skrzyżowania drogi zbiorczej z pozostałymi drogami na warunkach określonych przez zarządców dróg,

3)    krzyżowania drogi z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

 

§ 25

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem L następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowi komunikacja publiczna – drogi i ulice lokalne,

2)    dopuszcza się lokalizację,

a)    chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo – rowerowych,

b)    pasów zieleni izolacyjnej,

c)     sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem L następujące zasady zagospodarowania:

1)    minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających - 15 m, a ulic 12 m z uwzględnieniem miejscowych ograniczeń przestrzennych i własnościowych (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających – 10 m),

2)    skrzyżowania dróg lokalnych z pozostałymi drogami na warunkach określonych przez zarządców dróg,

3)       krzyżowania dróg z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

 

§ 26

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem D następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowi komunikacja publiczna – drogi i ulice dojazdowe,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo – rowerowych,

b)    pasów zieleni izolacyjnej,

c)     sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem D następujące zasady zagospodarowania:

1)    minimalna szerokość dróg i ulic w liniach rozgraniczających - 10 m, z uwzględnieniem miejscowych ograniczeń przestrzennych i własnościowych (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających – 6 m),

2)    skrzyżowania dróg dojazdowych z pozostałymi drogami na warunkach określonych przez zarządców dróg,

3)    krzyżowania dróg z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 27

 

1.     Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KX przeznaczenie podstawowe stanowią tereny komunikacji – ciąg pieszy z zielenią towarzyszącą.

2.     Ustala się minimalną szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczających

3,0 m.

3.     W granicach ciągów pieszych dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach i normach.

 

§ 28

 

1.     Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem EE następujące przeznaczenie:

1)    przeznaczenie podstawowe terenów stanowią urządzenia elektroenergetyczne - stacje trafo,

2)    dopuszcza się lokalizację:

a)    zieleni niskiej,

b)    sieci infrastruktury technicznej pełniącej służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego.

 

§ 29

 

1.     Dla nieużytku oznaczonego na rysunku planu symbolem IN/RL ustala się podstawowe przeznaczenie tereny lasu (po rekultywacji).

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Ustalenia szczegółowe obowiązujące dla całego obszaru opracowania

 

§ 30

 

1.     Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1)    linie rozgraniczające dróg i ulic wyznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego,

2)    dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej podziemnej również pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic,

3)    dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów,

4)    należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.

2.     W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)    zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę,

2)    wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych.

 

 

3.     W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:

1)    odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych do projektowanej rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wsi Zgorzelec na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2)    odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków w Skoroszowie,

3)    do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lokalizowanych na działkach zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

4)    wywóz ścieków z szamb odbywać się będzie wyspecjalizowanymi pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Skoroszowie,

5)    wprowadza się zakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych do cieków i rowów melioracyjnych oraz gruntów.

4.     W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1)    odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych dróg i ulic do istniejących cieków otwartych i rowów melioracyjnych po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostaniem się produktów ropopochodnych i piasku,

2)    z terenów posesji powierzchniowo lub stosując studnie chłonne, docelowo systemem kolektorów deszczowych,

3)    wprowadza się obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi,

4)    rowy odwadniające drogi kołowe nie mogą być wykorzystywane jako odbiorniki wód deszczowych z terenów sąsiadujących o innych funkcjach.

5.     W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1)    zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia na warunkach określonych przez Energetykę Kaliską S.A,

2)    w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy istniejącymi obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, po uzgodnieniu z zarządcą sieci,

3)    przebieg tras sieci elektroenergetycznych zgodnie z ust.1,

4)    dla potrzeb projektowanych inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego i działalności gospodarczej wyznacza się dodatkowe tereny pod stacje trafo oznaczone na rysunku planu symbolem EE,

5)    lokalizacje stacji mogą ulec zmianie w uzgodnieniu z właścicielem terenu oraz zarządcą sieci,

6)    dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń.

6.     W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:

a)    zakładana docelowa gazyfikacja wsi winna wynikać z opracowanej koncepcji ustalonej i uzgodnionej z dostawcą gazu,

b)    opracowanie projektu gazyfikacji wsi należy poprzedzić gruntowną analizą, z której wynikać będzie zasadność realizacji inwestycji – uzyskanie opłacalnych wskaźników techniczno – ekonomicznych,

c)     w przypadku potwierdzenia opłacalności inwestycji realizacja sieci gazowej wymaga uzyskania w Zakładzie Gazowniczym w Kaliszu technicznych warunków o przyłączenie do sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego,

d)    przebieg sieci gazowej średniego ciśnienia zgodnie z zasadami podanymi w ust.1.

7.     W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1)    indywidualny system zaopatrzenia w ciepło przy zastosowaniu ekologicznych nośników energii (gaz, paliwa płynne i inne o niskiej zawartości siarki, energia elektryczna oraz niekonwencjonalne źródła energii).

8.     W zakresie telekomunikacji ustala się:

1)    zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej na warunkach określonych przez operatorów sieci telekomunikacyjnych.

9.     W zakresie usuwania odpadów ustala się:

1)    usuwania odpadów stałych komunalnych do szczelnych pojemników – kontenerów i ich późniejsze wywiezienie na wysypisko odpadów komunalnych na warunkach określonych przez dysponenta wysypiska,

2)    sposób postępowania z odpadami (w tym medycznymi) na zasadach określonych w przepisach o odpadach,

3)    miejsce składowania odpadów kwalifikowanych jako niebezpieczne powinno posiadać szczelne podłoże i właściwie rozwiązaną kanalizację w szczególności dotyczy zabezpieczenia podłoża przed przedostaniem się substancji chemicznych do gruntu lub do kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

4)    zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych wymaga uzyskania zezwolenia starosty powiatowego zgodnie z przepisami o odpadach,

5)    odprowadzenie odpadów innych niż niebezpieczne w ilości od 1 tony do jednego tysiąca ton rocznie (z wyjątkiem odpadów komunalnych) wymaga uzgodnienia z Wójtem Gminy Rychtal.

 

§ 31

 

1.     Na obszarze objętym planem występują urządzenia drenarskie.

W związku z tym w ramach szczególnych zasad zagospodarowania terenów wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu melioracji szczegółowej wprowadza się obowiązek przebudowy istniejącej sieci drenarskiej przed realizacją projektowanej inwestycji w sposób umożliwiający działanie sieci drenarskiej na działkach sąsiednich oraz zapewniający zachowanie dotychczasowych stosunków wodnym na danym terenie.

Sposób przebudowy urządzeń drenarskich wymaga uzgodnienia z właścicielem

urządzeń drenarskich.

 

§ 32

 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

1.     Na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, letniskowej oraz usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolami : M, MR, MRU, MU, UTL, U,M, UT,US, UT, ZP,UT wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2.     Na obszarze objętym planem wprowadza się nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych minimalizujących oddziaływanie na środowisko w zakresie: hałasu i wibracji, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, jak również promieniowania elektromagnetycznego.

3.     Na całym obszarze obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i gruntów.

4.     Nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicznej cieków i rowów melioracyjnych chroniącej je przed zanieczyszczeniem.

5.     Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wprowadzony wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi a wnioski i uwagi z niej wynikające należy uwzględnić w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.     Wprowadza się obowiązek usuwania odpadów:

-         komunalnych w ramach gminnego systemu gromadzenia i usuwania nieczystości,

-         innych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7.     Dla obiektów w których będą przechowywane substancje toksyczne w tym ropopochodne oraz substancje promieniotwórcze należy wykonać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu wraz z urządzeniami monitorującymi.

8.     Masy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym planem należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji terenu lub w sposób wyznaczony przez Wójta Gminy Rychtal.

9.       Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu, w tym drogowego, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w dB na granicy działek terenów zabudowy chronionej z mocy przepisów szczególnych:

 

1)    dla terenów M, UTL,

 

a)    od źródeł komunikacji drogowej:

 

Leq dla dnia [ 600 – 2200] – 55 dB(A)

Leq dla nocy [ 2200 – 600] – 45 dB(A)

b)    od pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu:

 

Leq dla dnia [ 600 – 2200] – 45 dB(A)

Leq dla nocy [ 2200 – 600] – 40 dB(A)

 

2)    dla terenów MR, MU, MRU

 

a)    od źródeł komunikacji drogowej:

 

Leq dla dnia [ 600 – 2200] – 60 dB(A)

Leq dla nocy [ 2200 – 600] – 50 dB(A)

 

b)    od pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu:

 

Leq dla dnia [ 600 – 2200] – 50 dB(A)

Leq dla nocy [ 2200 – 600] – 40 dB(A)

 

3)    dopuszczalnego poziomu hałasu na innych terenach nie normuje się.

W przypadku zmiany wyżej wymienionych norm na mocy przepisów szczególnych obowiązują normy aktualnie obowiązujące.

 

 

10. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w szczególności znajdujące się w obiektach lokalizowanych i modernizowanych w miejscach gdzie mogą wystąpić przekroczenia norm, a zwłaszcza w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych powinny spełniać wymagania Polskiej Normy regulującej ochronę przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

11. Rezerwat przyrody „Studnica” oraz dwa pomniki przyrody (lipy drobnolistne) oraz lasy wodochronne występujące w dolinie rzeki Studnica podlegają prawnej ochronie.

 

§ 33

 

Zasady ochrony środowiska kulturowego.

 

1.     Ustala się ochronę obiektów budownictwa znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej:

·       Nadleśnictwo (ob. dom nr 16) i obora przy domu nr 16,

·       dom mieszkalny nr 20.

2.     Na obszarze objętym niniejszym planem nie występują znane stanowiska archeologiczne, w czasie robót ziemnych może dojść do odkrycia tych stanowisk podlegających ochronie prawnej,

1)    w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy wstrzymać prace oraz niezwłocznie powiadomić Służbę Ochrony Zabytków,

2)    prace ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Oddział Zamiejscowy w Kaliszu a w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych zostaną podjęte ratownicze prace wykopaliskowe,

3)    inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Oddział Zamiejscowy w Kaliszu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

 

Rozdział V

 

Przepisy końcowe

 

§ 34

 

Zgodnie z art. 10 ust.3 i art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z poźn. zm.) ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości w przypadku ich zbycia w ciągi 5 lat od dnia w którym ustalenia miejscowego planu stały się obowiązujące dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami w wysokości:

 

·       M, MR, MU, MRU, UTL, U,M, RPZ/PU, PU - 15%,

·       UT,US, UT, ZP,UT, G1/2, Z, L, D, EE, RL, RL/UT, W, R - 5%.

 

§ 35

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. nr 16, poz. 78 ze zmianami) niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o powierzchni 41,19 ha w tym:

klasy IV o powierzchni 6,72 ha (4,07 ha uzyskało zgodę Wojewody),

klasy V o powierzchni 15,42 ha,

klasy VI o powierzchni 19,05 ha,

na cele nierolnicze i nieleśne określone w uchwale.

 

§ 36

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.

 

§ 37

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

   Rady Gminy

 

 Adam Bakalarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data wprowadzenia:2003-05-15 14:00:00
Opublikował:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data publikacji:2005-12-01 10:21:52
Ostatnia zmiana:2005-12-01 10:21:52
Ilość wyświetleń:5595
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij