Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DRG.271.1.2015. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych - dojazd do gruntów rolnych w miejscowościach : Proszów 0,478 km, Rychtal 0,200 km

                                                                                                               Rychtal, 2015-04-27

                                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DRG.271.1.2015. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych - dojazd do gruntów rolnych w miejscowościach : Proszów  0,478 km, Rychtal  0,200 km

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Gmina Rychtal zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego     Gmina Rychtal

Adres zamawiającego       ul. Rynek 1

Kod Miejscowość              63-630 Rychtal

Telefon:                             627816800

Faks:     627816805

adres strony internetowej         www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

adres poczty elektronicznej       ugrychtal@wp.pl

Godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek 07:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.rychtal.nowoczesnagmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( siedziba zamawiającego pokój nr 16 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zgodnie z przedmiarem robót

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233140-2 Roboty drogowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2015-07-17

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  realizacji co najmniej  3 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Udokumentowane referencje wykonanych robót a w szczególności : miejsce wykonywanych robót , długość odcinka i wartość zamówienia potwierdzone protokołem odbioru)

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -dokumenty uprawniające minimum jedną osobę do zajmowania stanowiska kierownika robót.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

             

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 70 %
2 Doświadczenie 30 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2015-05-13 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Rychtal

ul. Rynek 1

63-630 Rychtal

Pokój nr 2

 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-05-13, o godz. 09:10

w siedzibie zamawiającego

Gmina Rychtal

ul. Rynek 1

63-630 Rychtal

pokój nr 13 (sala posiedzeń)

 XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia : 96136-2015 z dnia 27.04.2015

____________________________________

Wójt Gminy Rychtal

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (578.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (391kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (107.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wykaz robót budowlanych (207.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR - Umowa nr DRG.272.1.2015 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (477.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Adamek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Adamek
Data wprowadzenia:2015-04-27 13:50:52
Opublikował:Robert Adamek
Data publikacji:2015-04-27 14:26:58
Ostatnia zmiana:2015-04-27 14:27:30
Ilość wyświetleń:637
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij